sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [en]
Climate change mitigation capacity of Swedish coastal seascapes
Abstract [sv]
Att motverka globala klimatförändringar genom att identifiera och bevara naturliga biologiska kolsänkor är av största vikt för att möta hoten mot vår planet, men medför samtidigt stora utmaningar. Därför är det viktigt att på bästa sätt utnyttja ekosystemens förmåga att motverka ökningen av atmosfärisk koldioxid och att planera hur våra kuster ska utnyttjas för bästa effekt. Om detta inte görs kommer stora mängder växthusgaser att frigöras från störda biologiska kolsänkor. För närvarande har forskningen stort fokus på potentialen hos naturliga kolsänkor som klimat-reducerande miljöer, men trots detta finns det stora kunskapsluckor kring dessa kolsänkors funktion och sårbarhet. Det föreslagna projektet kommer att utvärdera kapaciteten för klimatkompensering i svenska kustlandskap genom att uppskatta den totala netto-kapaciteten för upptag och lagring av s.k. blått kol, utbytet av växthusgaser och konnektivitet (export och slutdeponering av kol) kopplat till habitat rika på organiskt (blått) kol och rådande markanvändning. Omfattande konceptuella modeller som kopplar klimat och kol-budgetar över kustnära blått kol kommer att utvecklas för att identifiera värdefulla områden för rumslig bevarande-prioritering (inkl. viktiga kolsänkor) och särskilt hotade områden (dvs. känsliga och störda kustnära habitat). Dessa modeller gagnar kustförvaltare vid utveckling av markanvändingsplaner och beslutsfattande som på ett hållbart sätt ska skydda klimatregleringen av svenska kustlandskap.
Abstract [en]
Global climate change mitigation through the preservation of natural biological carbon sinks is of the highest importance to face the threats to our planet but poses ample challenges for society, governments and policy makers around the world. It is thus crucial to conserve the ecosystems’ ability to slow down the prevailing increase of atmospheric CO2 and plan how our coasts are utilized in the best way. By failing to do so, large amounts of greenhouse gases will be released from disturbed biological carbon sinks. There is currently a focus on the climate mitigation potential of natural blue carbon sinks, nevertheless there are major knowledge gaps of the functioning and vulnerability of these sinks and their link to climate compensation capacity. The proposed project will evaluate climate change mitigation capacity of Swedish coastal seascapes by assessing the total net blue carbon sequestration capacity, greenhouse gas exchange and seascape connectivity (export and fate of carbon) coupled to distribution of blue forest habitats and contemporary land use. Seascape-wide conceptual climate-carbon models on coastal blue carbon will be developed to identify areas for spatial conservation prioritization (e.g. CO2 sequestration hotspots) and areas of concern (i.e. environmentally sensitive or damaged coastal blue forest habitats), which will benefit managers developing land use planning and policy-making that sustainably safeguard climate regulation services of Swedish seascapes.
Principal InvestigatorGullström, Martin
Co-InvestigatorAsplund, Maria E.
Co-InvestigatorBjörk, Mats
Co-InvestigatorLinderholm, Hans W.
Co-InvestigatorAndrén, Elinor
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2022-01-01 - 2024-12-31
National Category
Climate ResearchOther Earth and Related Environmental SciencesEcology
Identifiers
DiVA, id: project:2991Project, id: 2021-01280_Formas