sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hydroterritoriella rättigheter och rural hållbarhet i globala syd
Title [en]
Hydro-territorial Rights and Rural Sustainability in the Global South
Abstract [sv]
Mark och vatten är centrala naturresurser och grundläggande vid frågor om rural hållbarhet. Bland ursprungsbefolkningar och rurala samhällen i det globala syd möjliggör dessa resurser deras försörjningsbas och utgör samtidigt grunden för lokal kultur, identitet, kunskapssystem och världssyn. På senare år har dessa lokalsamhällens land- och vattenrättigheter - hydroterritoriella rättigheter(HTR) – blivit alltmer åsidosatta genom externa intrång av staten, företag eller andra externa aktörer, med mångfacetterade socioekologiska konsekvenser för levnadsvillkor och rural hållbarhet. Med inspiration från politisk ekologi och dekolonial teori och med en jämförande aktörsfokuserad och genusmedveten ansats, syftar detta inter- och transdisciplinära projekt till att överbrygga kunskapsgapet kring HTR och rural hållbarhet genom att utforska och problematisera dilemman, konflikter och utmaningar relaterade till omtvistade HTR bland urbefolkningar och landsbygdssamhällen i tre olika sociokulturella och juridiska-institutionella kontexter: Bolivia, Indien och Tanzania. Projektets genomförande baseras på en jämförande fallstudiedesign och dekolonial metodologi. Kunskap kommer samskapas med lokala aktörer via etnografiskt fältarbete. Ett ytterligare slutmål är dessutom att identifiera möjliga vägar genom vilka HTR och försörjningspreferenser för dessa lokalsamhällen skulle kunna säkras som också skulle kunna motivera lämplig policy och åtgärder för hållbara rurala försörjningssystem.
Abstract [en]
Land and water are key natural resources around which questions of rural sustainability are structured. In indigenous and rural societies of the Global South, not only do these resources enable livelihoods, but also serve as basis of culture, identity and epistemic-ontological foundations. In recent decades, rights of these communities over local land and water resources - the ‘hydro-territorial rights’ (HTRs) – are becoming increasingly contentious, in a context of external intrusions – by states, private corporations or other external agents – with multifarious socioecological implications for rural sustainability. Inspired by political ecology and decolonial theory and using a comparative actor-focused approach, this project aims to bridge the knowledge gap around HTRs and rural sustainability by exploring and problematizing dilemmas, disputes and challenges related to contested HTRs within indigenous/rural communities in three different sociocultural and legal-institutional settings: Bolivia, India and Tanzania. Through an inter- and transdisciplinary gender-conscious approach based upon qualitative comparative case study design and decolonial methodology, knowledge will be co-created by conducting ethnographic research with local communities. The final objective is to identify pathways by which the HTRs and livelihood preferences of rural/indigenous communities could be secured that could also motivate appropriate policy and action for rural sustainable livelihoods. 
Co-InvestigatorSingh, Nandita
Co-InvestigatorLalander, Rickard
Co-InvestigatorSjöling, Sara
Co-InvestigatorLehtilä, Kari
Co-InvestigatorGalindo, Fernando
Co-InvestigatorMaganga, Faustin
Co-InvestigatorMitra, R.P.
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2022-01-01 - 2025-12-31
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)Social AnthropologySocial Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:2990Project, id: 2021-00867_Formas