sh.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Andersen, Anna
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Etniskt diskriminerad i arbetslivet?: En fråga om trovärdighet2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 2.
  Ayeb-Karlsson, Sonja Rosina
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Kärlekens spel och regler2006Student paper second term, 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie har varit att undersöka kärlekens spelregler och värderingar utifrån Judith Butlers tankar kring imiterandet av kön. Jag har valt att studera den kvinnliga och manliga diskursens verkan under kärleksspelets tidigaste fas. Materialet består utav fem skilda intervjuer utförda på två kvinnor och tre män, samtliga mellan 20 och 26 år gamla. I analysen har två tydligt uppdelade könsroller kunnat uttydas och en patriarkal makthierarki har uppenbarats. Jag började mitt arbete med större förhoppningar än vad resultatet kom att påvisa angående eventuella förändringar i genussystemet. Kärleksspelets strikta imiterande efter de kvinnliga och manliga könsrollerna kan dock fungera som ett stabiliserande utav dessa i en allt hastigare samhällsprocess.

 • 3.
  Bachorz, Dominika
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Nytt land, nytt liv?: En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka de val, inslag och strategier som präglar nyanlända flyktingars vardag. För att kunna uppfylla syftet har fyra flyktingar intervjuats och uppsatsens disposition har strukturerats efter det som de upplevt som relevanta inslag i vardagen. Uppsatsens teoretiska ram är fenomenologisk, där fokus läggs på studiet av individers dagliga liv och den kunskap som styr utformningen av det. Materialet visar att informanterna trots skilda personligheter, olika förflutet och skild etnisk bakgrund skildrar vardagen på liknande sätt. De likartade upplevelserna visar på att tillvaron till stor del ordnas utifrån de valmöjligheter som samhället erbjuder och att utformandet av den personliga livsplanen struktureras efter dessa.

 • 4.
  Bengtsson, Cecilia
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Okunniga, svaga, förtryckta?: En etnologisk studie om hur muslimska kvinnor framställs i medierna och om hur de själva upplever beskrivningarna2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur muslimska kvinnor upplever mediernas nyhetsrapportering, vilka konsekvenser de mediala beskrivningarna får och hur de påverkas av mediebilden. Uppsatsen fäster även fokus på vilka stereotyper av muslimska kvinnor och invandrare som medierna använder sig av. Materialet består av intervjuer med 13 muslimska kvinnor samt tidigare medieforskning. Slutsatser är att intervjupersonerna och medie- forskningen menar att nyhetsrapporteringen visar en fördomsfull bild av muslimer där den muslimska kvinnan framställs som förtryckt och som ett offer. Samt att medierna ofta skriver om invandrare och muslimer i samband med negativa nyheter. Uppsatsens intervjuer visar att muslimska kvinnor bemöts diskriminerande och fördomsfullt i vardagen. De fördomar som orsakar detta kan skapas eller förstärkas av mediernas framställning.

 • 5.
  Bolin, Göran
  et al.
  Södertörn University, Institutionen för medier, konst och filosofi, Media and Communication Studies.
  Hammer, MonicaSödertörn University, School of Life Sciences.Kirsch, Frank-MichaelSödertörn University, School of Language and Culture, German language.Szrubka, WojciechSödertörn University, School of Political Science, Economics and Law, Political science.
  The challenge of the Baltic sea region: culture, ecosystems, democracy2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the collapse of the Soviet Union the Baltic Sea Region and Eastern Europe have attracted increasing interest from researchers from various disciplines. This book gathers researchers from the humanities, the social and natural sciences, who in their respective ways, and from a wide range of perspectives, attempt to come to grips with the challenges that the region poses for research.

 • 6.
  Bremer, Signe
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Under ytan: en etnologisk studie av nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet i ett könsdikotomt samhälle2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa situationen för transpersoner i det svenska samhället, med fokus på hur normer om manligt och kvinnligt framstår i mina informanters berättelser om deras vardagsverklighet. Materialet består av nio djupintervjuer med transpersoner inom grupperna transvestism, transgenderism, transexualism och intergenderism.

  Utgången har visat på att en avgörande faktor i informanternas liv är huruvida de bedöms utifrån kulturella föreställningar om autencitet kopplat till kategorierna man/manligt och kvinna/kvinnligt. Flertalet informanter vittnar om osynlighet som en påtaglig problematik i vardagsverkligheten. Vilket är följden av omgivningens ständiga betraktande av ytan som den enda sanningen. Materialet har utöver detta visat på HBT- och RFSL-”världen” dels som ett alternativt rum för ickenormativa identiteter, och dels som en del av en verklighet där dominerande förståelser av manligt och kvinnligt på olika vis konstituerar verkligheten.

 • 7.
  Ekholm, Maria
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Var är hemma och var är borta?: En etnologisk studie av assyriers/syrianers förhållande till hemlandet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar folkgruppen assyrier/syrianers upplevelser och erfarenheter av livet i diaspora i allmänhet och förhållande till hemlandet Turabdin i synnerhet. Fenomenet hemlandet utgör uppsatsens centrala tema. Vad betyder hemlandet och vad ges det för innebörd? Svaren på dessa frågor har jag funnit i de artiklar, insändare, reportage och dikter som jag studerat i tidskrifterna Hujådå och Bahro Suryoyo. Uppsatsens syfte är att belysa livet i diaspora och dess komplexitet utifrån assyriers/syrianers egna beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av livet i Sverige. Upprätthållandet av hemlandet visar sig fylla både en politisk och en existentiell funktion. Hemlandet är diasporans fundament och sammanhållande länk. I min studie framgår det att man inte kan tala om en enda enad assyrisk/syriansk diaspora där samtliga medlemmar av folkgruppen upplever sin livssituation på ett likartat sätt, utan att det snarare handlar om flera olika diasporor.

 • 8.
  Garberding, Petra
  Södertörn University, School of Language and Culture, Ethnology.
  Musiken som ett nationalsocialistiskt redskap?: Kurt Atterberg och "Ständiger Rat für die internationale Zusammenarbeit der Komponisten"2006In: Fruktan, fascination, frändskap: Det svenska musiklivet och nazismen / [ed] Andersson, Greger / Geisler, Ursula, Malmö: Sekel Bokförlag, 2006, 87-116 p.Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Garberding, Petra
  Södertörn University, School of Language and Culture, Ethnology.
  Kurt Atterberg och den förvånade propagandaministern: Hur identitet byggs med hjälp av det förflutna2005In: Bilder i kontrast: interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933-1945 / [ed] Charlotta Brylla, Birgitta Almgren, Frank-Michael Kirsch, Aalborg: Institut für Sprache und internationale Kulturstudien, Univ. Aalborg , 2005, 295-318 p.Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Grozdanov, Toni
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Säg mig vad du är: Balkan: En mediebaserad diskursanalys med fokus på relation och påverkan2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 11.
  Gundersen, Amelie
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Un análisis de la traducción al español de "Aves Migratorias" de Marianne Fredriksson2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 12.
  Hagström, Dana
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Värt att bevara?: En studie kring kulturbegreppen i skogsmiljö2004Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokuserar på människans subjektiva verklighetsuppfattning kring skogsmiljöer, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Från olika aktörers livsvärldar har relationen till begrepp som natur, kultur, kulturmiljöer och kulturmiljövård studerats, liksom hur aktörernas förhållande till detta i sin tur påverkar vad som anses vara bevarandevärt. För att genomföra detta har intervjuer utförts med aktörer i anknytning med projektet Skog och Historia eller skogsbruk på såväl central, regional som lokal nivå. Utifrån detta har aktörernas begreppstolkningar interpreterats till att kulturen är den tolkning som var och en av aktörerna gör. Detta resulterar i att kulturbevarandet påverkas subjektivt, vilket i sin tur kan komma att påverka livsvärlden.

 • 13.
  Henriksson, Evalena
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Wahab, Sherin
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Lindqvist, Maria
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Sådan hund sådan matte: En etnologisk studie om förmänskligandet av djur2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi studerar människans kärlek till djur i allmänhet och till hundar i synnerhet. En kärlek som tar sig många uttryck men som är kopplad till ett förmänskligande av hunden. Människan avlar och uppfostrar för att få den typ av hund hon vill ha. Det handlar om att ta kontroll över naturen och omforma den för att passa in i människans moderna samhälle. Djurens betydelse för människan är förändrat, från att ha varit objekt är djuren idag subjekt. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är den rådande diskursen kring djur under förändring.

 • 14.
  Holmberg, Daniel
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Övling, Johanna
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Top Gay: En etnologisk studie av identitet, sexualitet och genus bland homosexuella män i höga positioner2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om homosexualitet bland män i höga positioner på statliga institutioner. Vi har intervjuat fyra homosexuella män varav tre är yrkesverksamma. Utifrån Bourdieus fältbegrepp har vi försökt förstå chefernas berättelser och försökt skildra vilka sociala koder som man på deras arbetsplatser måste förhålla sig till. Det har visat sig att homosexualitet inte utgjort något större problem för informanterna i deras yrkesliv. Detta kan enligt oss delvis förklaras med att bland annat rationalitet och tolerans utgör centrala aspekter i en normativ intellektuell diskurs som ställer krav på aktörerna inom fältet. Homofobi strider helt enkelt mot de värden som måste omhuldas för att fältet ska kunna upprätthållas.

 • 15.
  Johansson, Rikard
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Urban Exploration och jag: Meningsskapande på övergivna platser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Urban Exploration går ut på att utforska övergivna platser. Uppsatsens syfte är att beskriva fenomenet och att diskutera det utifrån ett kulturarvs- och ungdomskulturperspektiv. För att kunna göra detta argumenterar jag, med utgångspunkt i litteraturstudier, för att Urban Exploration bör ses som ett uttryck för senmodernitet, med de särskilda förutsättningar för identitetsskapande och världsuppfattning som det innebär för individen. Som källmaterial har det Urban Exploration-utövarna själva skriver om sin verksamhet på olika Internetsidor använts. Min slutsats är att individen genom att fylla platsen med subjektiv mening skapar dels ett kulturarv, dels sig själv som ett politiskt och historiskt subjekt.

 • 16.
  Jonsson, Lina
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Pojan, Natalie
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
 • 17.
  Kella, Liz
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture, English language.
  Johannessen, Lene
  Scandinavian Contributions2005In: American Literary Scholarship, ISSN 0065-9142, E-ISSN 1527-2125, 511-520 p.Article, review/survey (Other academic)
 • 18.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, Vol. 87, no 2, 112-114 p.Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Elias Lönnroth, Vandraren: Reseberättelser från Karelen 1828–1842 2004In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, E-ISSN 0348-9698, 195-197 p.Article, book review (Other academic)
 • 20.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Anita Widén (red.), Fredrika Bremer: föregångare och förebild 2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 15 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Carin Holmberg, Det kallas manshat: en bok om feminism2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 30 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg (red.), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 februariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Olof G. Tandberg, Lina Jonn: en berättelse om en fotografisk pionjär och hennes ateljé2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 21 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] David Courtwright, Vanans makt: drogernas historia och den moderna världens födelse2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 16 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Valter Mattsson, Ottilia: en roman i uppländsk miljö2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 23 decemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Cecilia Torudd, I huvudet på en gammal hagga2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 6 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Boel Hackman, Boel Hackman om Elin Wägner2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 27 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Ulla de Verdier, Fyrisvallsodlarna2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 decemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Tiiu Jaago (red.), Lives, Histories and Identities: studies in oral histories, life- and family stories2004In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, E-ISSN 0348-9698, 186-188 p.Article, book review (Other academic)
 • 30.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, no 2, 94-96 p.Article, book review (Other academic)
 • 31.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor: jägare, vikingahustru, prästinna2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 3 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Katarina Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet: närmiljö och kvinnors förändringsstrategier2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Annika Ullman, Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 24 februariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Kerstin Westerlund, Kvinnliga brukspatroner2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Storvretabygden 20042005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 15 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Årsboken Uppland 20042005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 31 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Nils-Arvid Bringéus, Lyckan kommer, lyckan går: tankar, ord och föreställningar om lyckan2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 21 decemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Lina Carls, Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930–19702004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 27 decemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recention av:] Årsboken Uppland 20052006In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 22 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Lissie Åström, Skärvor av kvinnoliv: borgerligt kvinnoliv speglat genom en grupp kvinnors nedtecknade berättelser om sig själva för varandra under åren 1896-19372004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 13 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Cecilia Hammarlund-Larsson, Bo G. Nilsson & Eva Silvén, Samhällsideal och framtidsbilder: perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 24 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  Britt Marie Fridh-Haneson & Ingegerd Haglund (red.), Förbjuden frukt på kunskapens träd: Kvinnliga akademiker under 100 år2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 1 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Åke Daun, Med rörligt sökarljus: den nya etnologins framväxt under 1960- och 1970-talen; en personlig tidsskildring2004In: Upsala Nya Tidning, no 30 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Gudrun Holm, Ett brokigt konstnärsleverne i skuggan av två världskrig2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Kerstin E. Wallin, Hildur Ottelin: kvinnan som blev en gata2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Julie Burchill, Diana2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 31 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Lars-Gustaf Andersson & Elisabeth Mansén (red.), Vidgade sinnen: en antologi2005In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, no 2, 119-121 p.Article, book review (Other academic)
 • 48.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Jens-Henrik Koudal, Folkeminder og dagliglivets kultur2005In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, E-ISSN 0348-9698, 148- p.Article, book review (Other academic)
 • 49.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Åke Daun, Med rörligt sökarljus: den nya etnologins framväxt under 1960- och 1970-talen: en personlig tidsskildring 2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, Vol. 87, no 3, 168-170 p.Article, book review (Other academic)
 • 50.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (red.), Det bekönade museet, genusperspektiv i museologi och museiverksamhet2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 20 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf