sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 595
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Karlsson, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Björklund, Helena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kassagenerering hos svenska börsbolag: En studie om i vilken mån det redovisade resultatet genererar pengar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studien ämnar att undersöka kassagenereringen hos 30 svenska börsnoterade företag under en sjuårsperiod som utgörs av åren 2008-2014.

  Metod

  Undersökningen bygger på en kvantitativ metod där uppgifter om företagens redovisade resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten hämtas från företagens årsredovisningar. Det redovisade resultatet divideras sedan med det ackumulerade kassaflödet från löpande verksamheten för att få fram kvoten som är företagens kassagenerering under perioden.

  Resultat

  Företagen som undersökts uppvisar väldigt varierande kassagenereringar för sjuårsperioden. Variationsbredden för de 30 företagen är från -3,82 upp till 7,73.

  Slutsats

  Av empirin som insamlats kan slutsatsen dras att det finns större skillnader i kvoterna mellan det ackumulerade redovisade resultatet och det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten hos företagen på small cap jämfört med företagen på mid-, och large cap.

 • 302.
  Karlsson, Michelle
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lehtinen, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revisionsyrket i förändring: En kvalitativ studie om hur digitaliseringen påverkar revisorers arbetsmetodik och dess effekter för revisionsrisken2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsyrket har under de senaste åren genomgått stora förändringar vilket har inneburit en omstrukturering av revisorns arbete. En av de betydande faktorer som bidragit till denna förändring, är den digitala utveckling som har tagit fart och i framtiden förutspås accelerera ytterligare. Forskning om huruvida digitaliseringen påverkar revision och vilka vidare effekter detta får för revisionsrisken, är nationellt sett utforskat inom ett begränsat område. Med detta som utgångspunkt, formulerades studiens forskningsfråga enligt följande: Hur påverkar digitaliseringen revisorns arbetsmetodik vid revisionsprocessen och vilka effekter får det för revisionsrisken? För att besvara studiens frågeställning, genomfördes en kvalitativ studie bestående av intervjuer med dels auktoriserade revisorer och dels revisorsassistenter på revisionsbyråer inom Big Four.

  Studiens slutsatser visar att den digitala utvecklingen har bidragit till en mer effektiviserad arbetsmetodik där tillgängligheten till information har ökat och behovet av det fysiska mötet mellan revisor och klient vid informationsinhämtning har minskat. Revisorns granskningsarbete kan enligt studien, med hjälp av olika digitala verktyg, genomföras med säkrare stickprov vilket kan ge en minskad revisionsrisk där väsentliga avvikelser enklare upptäcks till följd av förbättrade prioriteringssystem. Studien visar även att det i takt med digitaliseringen ställs högre krav på revisorernas IT-kompetens vid utförandet av arbetet och att revisorns arbetsmetodik blir alltmer automatiserad. En mer automatiserad arbetsmetodik tenderar däremot att leda till en minskad förståelse för arbetet vilket kan få effekter för revisionsrisken då väsentliga felaktigheter riskerar att inte upptäckas.

 • 303.
  Kaspar, Lundberg
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen?: En kvalitativ studie om revisorers rapportering till Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Tillämpa selektionsteori inom ämnet penningtvätt. Huvudutgångspunkten är att undersöka varför revisorer avger få penningtvättsrapporter till Finanspolisen.

  Metod: Kvalitativa intervjuer (13 stycken) för insamling av data. 

  Referensram: Brottsförebyggande rådets selektionsteori, revisions-förväntningsgap samt penningtvättslagen.

  Resultat och slutsatser:

  Revisorer gör i dagsläget, och har även historiskt, gjort få penningtvättsrapporter till Finanspolisen. Många orsaker ligger till grund för rapporteringsgraden, nedan följer en kort sammanfattning. Penningtvätt är svårt och tidsödande att granska. Revisorer anser att det inte ingår i deras arbetsuppgift. Revisorer har en hög rapporteringströskel för misstänkt penningtvätt, högre än penningtvättslagen föreskriver. Det är tämligen riskfritt för revisorer att undvika rapportering, vissa revisorer upplever dessutom att risken för att kunden yrkar skadestånd vid en felaktig anmälan är stor. Författaren har genom studien förstått att revisorer är mer lojala mot sina uppdragsgivare än gentemot rättsvårdande myndigheter. Författaren finner troligt att revisorer i större utsträckning nöjer sig med att avsluta sitt uppdrag genom revisorsavsägelse då dessa finner oegentligheter än att anmäla till myndigheter (Finanspolisen eller Ekobrottsmyndigheten).       

  Vissa lagerbolagsföretags revisorer kan sannolikt stävja penningtvätt i betydligt större utsträckning än de gör idag. En del lagerbolagsförsäljningar som genomförs, säljs troligen till personer som ämnar genomföra skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier. Tyvärr upplever samordnare på FIPO att lagerbolagsrevisorer inte följer penningtvättslagen.  

 • 304.
  Kaya, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gunnarsson, Simon
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Både upp och ner: En studie av sambandet mellan utdelningsandel och resultattillväxt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate whether there is a relation between payout ratio and earnings growth for firms listed on OMXS30 between the years 2008 and 2017. The study aims to investigate the contradiction between established theories and later research. The established theories can be divided into two camps, those who believe there is no relation between the two and those who believe the relationship to be negative –higher payout ratio results in lower earnings growth. Later research shows empirical results that contradict the established theories and suggest that the relationship is positive, higher payout ratio results in higher earnings growth.

  The method used was quantitative and the empirical material has been collected from the firms' annual reports. In the study, 24 companies and 528 observations have been used, which were then analyzed with a regression analysis.

  The results show that there is a strong relation between payout ratio and earnings growth, with an R-square value of 0.779 to a confidence level of 99.9%. The relationship, however, is not linear according to established theories or later research, however it is in this study found to be polynomial. We therefore find support for the later research up to the regressionline's maximum value at the payout ratio 87%, after which the relationship is negative. The reason for a negative relationship after this point is likely due to dividend smoothing. Maturefirms with a large share of institutional owners showed a tendency of continuing to pay out dividends even though this cannot be justified by the achieved earnings. We also find that firms that raise their payout ratio achieve higher earnings growth as long as the increase can't be attributed to dividend smoothing.

 • 305. Ketels, Christian
  et al.
  Pedersen, Helge J.
  Olsson, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Uppsala universitet.
  State of the Region Report 2017: The Top of Europe – A Competitive Baltic Sea Region Ready for the Future?2017Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 306.
  Kevsjö, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Melin, Amanda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch: En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och Finland2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnliga ledares perspektiv. Bakgrunden till undersökningen grundas i att kvinnor alltid varit underrepresenterade i den mansdominerade byggbranschen, inte minst på ledande positioner. Således är det intressant att studera detta ämne från kvinnors synvinkel. Vidare delges samt jämförs skillnader i ledarskap mellan Sverige och Finland. Sverige anses vara ett av det mest jämlika länderna i världen och därför är det intressant att granska om skillnader finns mellan Sverige och grannlandet Finland. Metoden som tillämpats för att besvara frågeställningarna är en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har utförts med kvinnliga ledare från Sverige respektive Finland. Resterande data är av sekundär karaktär och består av tidigare forskning samt litteratur inom det berörda ämnet. Resultatet som genererats från studien visar att de kvinnliga ledarna inte anser att det finns några större skillnader på ledarskapet mellan män och kvinnor, utan att det är på individnivå. Respondenterna menar att könet inte spelar någon roll utan det viktigaste är att vara en bra ledare, dock framkom det att kvinnor har en viss svårighet att klättra i karriären. NCC arbetar aktivt med att främja kvinnor till ledande positioner genom nätverket Stella som dock endast finns i Sverige. Vidare identifierades att det finns skillnader mellan det svenska och finska ledarskapet.

 • 307.
  Kindström, Jennifer
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Svanholm, Philippa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Tillkännagivande av nyemission: En eventstudie kring de kortsiktiga effekterna på den svenska marknaden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to determine if there are any significant abnormal returns arising when companies announces an upcoming rights offering on the Stockholm exchange. The thesis also considers possible reasons as to why the market react in different ways by examining the offerings’ underlying motives.

  The thesis adopts a quantitative approach, implemented by adeductive strategy. An event study has been used to study the market movements throughout the RO-announcement. The abnormal return is calculated according to the CAR-model which is later tested for its significance. A multiple linear regression is conducted in order to discover relations between the abnormal return and different independent variables.

  The main frame of theoretical reference is the Signalling Hypothesis as well as the Efficient Market Hypothesis. The study is also inspired by previous research on the subject, all of which are presented in the chapter. These include both recent and older studies on both American, Asian and European markets.

  Results conclude a significant negative abnormal return during the event window. There is a significant relationship between the underlying motive of the rights offerings and its abnormal return. However, no significant relationship can be stated between the frequency of the rights offering and its abnormal return. Underlying motive and frequency of RO’s explain theabnormal return by 10,11%.

 • 308.
  Kindvall, Linnea
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Snijder, Laila
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Metoo - en samhällsförändrande kraft eller ett nyhetens behag?: En kvalitativ studie av hur Metoo har påverkat teaterbranschen i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats söker förståelse för hur Metoo har påverkat den svenska teaterbranschen. Detta med bakgrund i händelserna under senhösten 2017 då Metoo startade, först bland skådespelare och senare även i andra branscher. Studien söker kunskap hur Metoo har påverkat personer verksamma i teatervärlden. Den teoretiska referensramen börjar med Michel Foucaults diskussioner om makt och sexualitet för att fortsätta till en överblick av det relationella ledarskapet. Vidare fortsätter teorierna med att beskriva hur sexualitet och organisationer påverkar varandra samt vad som kan leda till sexuella trakasserier i organisationer. Avslutningsvis fördjupas i hur och varför sexuella trakasserier förekommer i teatervärlden. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som huvudstrategi för att samla in data, men det har även genomförts telefonintervjuer och skickats ut ett frågeformulär.

  Utifrån empiri och analys visade det sig att informanterna på olika sätt har blivit påverkade av Metoo. De bekräftade att sexuella trakasserier är vanligt förekommande i teatervärlden även om de var förvånade över omfattningen. Några faktorer som informanterna belyste som en anledning till varför sexuella trakasserier sker är att jämställdhetsarbete inte prioriteras då konsten går före arbetsmiljöfrågor samt att en tystnadskultur har bidragit till att få har anmält. Informanterna menade att Metoo har givit teatervärlden ett språk som kan göra det lättare för dem att prata om och hantera sexuella trakasserier i framtiden. Även om teaterbranschen redan är styrda av lagar och riktlinjer menade informanterna att det behöver bli tydligare hur dessa kan implementeras i det vardagliga arbetet. Överlag vara informanterna positiva till hur Metoo påverkat teatervärlden men några var dock mer skeptiska och menade att strukturer är svåra att förändra.

 • 309. Kirsch, Frank-Michael
  et al.
  Ljungbo, Kjell
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Inledning2019Ingår i: Medicinturism: Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik / [ed] Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo och Erik A. Borg, Gidlunds förlag, 2019, s. 7-27Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 310. Kirsch, Frank-Michael
  et al.
  Ljungbo, KjellBorg, Erik A.Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Medicinturism: Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik2019Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 311.
  Klasson, Johanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Norr, Ylva
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  CSR ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever det interna CSR-arbetet på sitt företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag spelar en stor roll i samhällets utveckling då de påverkar både samhälle och miljö. Företag arbetar idag allt mer aktivt med att ta sitt samhällsansvar för att möta förväntningarna från sina intressenter. Corporate social responsibility (CSR) används ofta för att beskriva det arbete som företagen utför för att ta sitt samhällsansvar. Då företagens CSR-arbete blivit allt mer omfattande kan arbetssituationen för medarbetarna förändras. Tidigare forskning har sällan fokuserat på hur det interna CSR-arbetet upplevs av medarbetarna, vilket gör att förståelsen för vilken effekt CSR har internt är bristfällig.

  Syftet med denna studie är därför att öka förståelsen för hur medarbetare upplever det interna CSR-arbetet på det företag de arbetar på. Intervjuer med medarbetare på två företag har genomförts och studiens resultat visar att medarbetarna är positivt inställda till det interna CSR-arbetet, men upplever att det kan vara svårt att integrera CSR i sitt arbete.

 • 312. Kleverman, Anders
  et al.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School, Department of Innovation and Economic Organisation, Senter for Business History.
  Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv2015Ingår i: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, nr 4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 313.
  Knutsson, Anna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Knodt, Jennifer
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Operativa risker inom banksektorn: en studie som identifierar svenska bankers riskhantering avseende operativa risker,  samt digitaliseringens påverkan 2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The trend towards increased reliance on technology and a globalized world has left banks more exposed to operational risks than ever before. Operational risk is the prospect of loss resulting from inadequate or failed procedures, systems or policies. It also includes personnel errors, systems failures, fraud or the criminal activity and any event that disrupts business processes. Digital development has changed operational risks and subsequently changed how banks handle these risks. The literature review shows that the definition of operational risk can occur unclear which complicates the management, but that digitalization streamlines the processes. Therefore, in this paper we examine the relationship between operational risks and digitalization in the Swedish banking sector. The study has been conducted with a method combination as an approach to address several aspects within the organisations. Four Swedish banks has been interviewed regarding their management of operational risks. We examine whether it is possible to apply a self-made model to their operations, how they choose to define operational risks and what benefits the digitalization can implicate. A survey was also conducted to investigate the level of knowledge among employees regarding operational risks. The conclusion is that the four Swedish banks have distinct strategies and control functions to manage their operational risks and according to them, digitalization has changed the nature of operational risks. We also came to the conclusion that there is a gap of knowledge among the employees about what operational risk is.

 • 314.
  Kociatkiewicz, J.
  et al.
  University of Sheffield, Sheffield, UK / Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Stories from the end of the world: in search of plots for a failing system2019Ingår i: Journal of Organizational Change Management, ISSN 0953-4814, E-ISSN 1758-7816Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to consider three types of stories: media, personal accounts and fiction, and look for plots depicting situations of fundamental shift in the framing and basic definitions of reality. The authors examine them from the point of view of their usefulness for developing creative responses to systemic change. Design/methodology/approach: The authors conducted a narrative study in three stages, aimed at identifying strong plots pertaining to systemic change. The analyzed material came from three different sources of narratives (fiction, media and creative stories) and was approached by the use of two different narrative methods: symbolic interpretation and narrative collage. Findings: Currently many voices are being raised that the authors are living in times of interregnum, a period in between working systems. There is also a mounting critique of the business school as an institution perpetuating dysfunctional ideologies, rather than enhancing critical and creative thinking. The authors propose that the humanities, and, in particular, learning from fiction (and science fiction) can offer a language to talk about major (systemic) change help and support learning about alternative organizational realities. Research limitations/implications: The study pertains to discourse and narratives, not to material aspects of culture construction. Practical implications: Today, there is a mounting critique of business schools and their role in society. Following Martin Parker’s call to transform them into schools of organizing, helping to develop and discuss different alternatives instead of reproducing the dominant model, the authors suggest that education should be based, to much larger extent than until now, on the humanities. The authors propose educational programmes including the study of fiction and film. Social implications: The authors propose that the humanities (and the study of fiction) can equip society with a suitable language to discuss and problematize systemic change. Originality/value: This paper adds to narrative social studies through providing an analysis of strong plots showing ways of coping with systemic collapse, and through an examination of these plots’ significance for organizational education, learning, and planning. The authors present an argument for the broader use of fiction as a sensemaking, teaching, and learning tool for managing organizations in volatile environments.

 • 315.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  et al.
  Sheffield University, UK.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonska universitetet, Polen.
  Att läsa Bauman i osäkra tider - eller: ”det baumanska fönstret”2019Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Vol. 19, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 316. Kociatkiewicz, Jerzy
  et al.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Zueva Owens, Anna
  In which the spectre of capitalism in the business school is exposed through demonstration of the nomenclatural ontology of the ghost2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 317.
  Kohtamäki, M.
  et al.
  University of Vaasa, Vaasa, Finland / University of South-Eastern Norway, Norway.
  Parida, V.
  Luleå University of Technology / University of Vaasa, Vaasa, Finland.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gebauer, H.
  Fraunhofer IMW, Leipzig, Germany / Linköping University / University St. Gallen, Switzerland .
  Baines, T.
  Aston University, Birmingham, UK.
  Digital servitization business models in ecosystems: A theory of the firm2019Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 104, s. 380-392Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study extends the discussion of digital servitization business models by adopting the perspective of the theory of the firm. We use four theories of the firm (industrial organization, the resource-based view, organizational identity, and the transaction cost approach) to understand digital servitization business models of firms in the context of ecosystems. Digitalization transforms the business models of solution providers and shapes their firm boundary decisions as they develop digital solutions across organizational boundaries within ecosystems such as harbors, mines, and airports. Thus, digitalization not only affects individual firms' business models but also requires the alignment of the business models of other firms within the ecosystem. Hence, business models in digital servitization should be viewed from an ecosystem perspective. Based on a rigorous literature review, we provide suggestions for future research on digital servitization business models within ecosystems.

 • 318.
  Kordestani, Arash
  et al.
  Linnæus University.
  Sattari, Setayesh
  Linnæus University.
  Peighambari, Kaveh
  Linnæus University.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Linnæus University.
  Exclude Me Not: The Untold Story of Immigrant Entrepreneurs in Sweden2017Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, nr 9, s. -22, artikel-id 1584Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the perspectives of immigrant entrepreneurs on the barriers they face regarding their inclusion in public procurement in Sweden through the so-called supplier diversity programs. Drawing upon modern stakeholder theory and transaction cost economics, this study aims to identify potential barriers such entrepreneurs face in succeeding as suppliers to the public sector. Data were collected through interviews with immigrant entrepreneurs who had experience with the public procurement tender process in Sweden. The results reveal that immigrant entrepreneurs doing business with public procurement face several barriers, ranging from economic to social ones such as information, advertising, human resources, and undercapitalization. The interviewees believe that such barriers weaken their performance and hinder their success in public procurement tenders. When it comes to supplier diversity programs, the entrepreneurs under study were either unaware of such programs in public procurement in Sweden or did not believe in their effectiveness.

 • 319.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  A mury (wybcowania) runą...2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr January 9Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 320.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Boginie społeczne: Portret współczesnych Polek w organizacjach alternatywnych2019Ingår i: Siłaczki, szefowie, społeczniczki: Polki organizatorki / [ed] Ewa Bogacz-Wojtanowska and Monika Kostera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2019, s. 133-156Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 321.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Chwała samochwałom2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2080-8909, nr December 10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 322.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Going North - with my mother Krystyna and Heather Hopfl2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 323.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Gra w klasy2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr September 11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 324.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Identyczność naszą bronią?2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr November 13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 325.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Imperatyw kategoryczny neoliberalizmu2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr February 17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 326.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Ironiści mimo woli2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr July 8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 327.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Marka większa niż życie2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr April 8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 328.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  O czym śnią komputery?2019Ingår i: Internety (photographic album) / [ed] Szymon Roginski, Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , 2019, s. 60-61Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 329.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Postprawda = kłamstwo + władza2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr June 11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 330.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Przetrwać interregnum2019Ingår i: Solidarność 2.0. czyli demokracja jako forma życia / [ed] Jan Sowa, Warszawa: Bec Zmiana , 2019, s. 41-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 331.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Solidarity and the common good2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 332.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Syzyf, Twój brat2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr October 9Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 333.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Trzeba mieć wizję. Najlepiej nieraelistyczną2019Ingår i: Przekrój, ISSN 0033-2488, nr 3564, s. 14-14Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 334.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Twarzą w twarz ze wszystkim2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr May 15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 335.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Ucieczka z piekła2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr March 13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 336.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Zarządzanie ględami2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, nr August 5Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 337.
  Kostera, Monika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bogacz-Wojtanowska, Ewa
  Kobiety w organizacjach2019Ingår i: Siłaczki, szefowie, społeczniczki: Polki organizatorki / [ed] Ewa Bogacz-Wojtanowska and Monika Kostera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2019, s. 9-28Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 338.
  Kostera, Monika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bogacz-Wojtanowska, Ewa
  Siłaczki, szefowie, społeczniczki: Polki organizatorki2019Bok (Refereegranskat)
 • 339.
  Kostera, Monika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  University of Sheffield, UK.
  Społeczna radość z prezentów2019Ingår i: Nowy Obywatel, ISSN 2082-7644, Vol. 30, nr 81, s. 120-129Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 340.
  Kostera, Monika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  University of Sheffield, UK.
  Zawadzki, Michal
  Jagiellonian University, Krakow, Poland / Jönköping University.
  In Search of a Dérive: For Alternative Media Narratives of Management and Organization2019Ingår i: Zarządzanie Mediami, E-ISSN 2354-0214, Vol. 7, nr 2, s. 61-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many recent publications hold a dark view of contemporary business administration and its context. The current state of capitalism and corporate management is described as zombie (Harman, 2009), ghostly (Roy, 2014) or, in the most benign appraisal, sick but not dying (Tomlinson, 2010).  At the same time, business schools, textbooks and popular management books remain wedded to a reductive view of social interactions, drawing inspiration as well as authority from a century of socioeconomic triumph as well as from the rigid definitions of management relations as handed down by the founding figures of the discipline. Drawing inspiration from Walter Benjamin’s (1969) refiguring of Charles Baudelaire’s flâneur, we revisit the haunted spaces of popular management books, using the situationist method of dérive to invoke the ghosts of foundational thinkers for  inspiration and, possibly, exorcism. The aim of this excursion is to propose strategies for communication about some old ideas of management which still can be regarded as vital, even though the contemporary forms may have become morbid (Fleming, 2017).

 • 341.
  Kovacic, Adrian
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lenell, Andreas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dold marknadsföring på sociala medier: En kvalitativ studie om konsumenters attityder mot influencers dolda marknadsföring på sociala medier och de ageranden dessa attityder leder till2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse för kopplingen mellan attityder och ageranden till influencers dolda marknadsföring på sociala medier utifrån ett konsumentperspektiv, då detta saknas i dagens forskning.

  Teoretisk referensram: Studien använder sig av teorier, begrepp och tidigare forskning som behandlarundersökningsområdet. Dessa innefattar: Attityder till reklam -Attitydmodellen, Teorin om funktionella attityder och Word-of-Mouth.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna består av fyra olika teman baserat på sju frågor. Respondenterna har valts ut med hjälp av ett icke sannolikhetsurval. Sammanlagt deltog 14 respondenter till undersökningen.

  Resultat: Resultaten visar att respondenterna antingen hade en negativ eller positiv attityd till influencers dolda marknadsföring på sociala medier. De ageranden respondenter gör efter de kommit i kontakt med fenomenet är att antingen köpa de produkter som presenteras eller att avstå från köp. Ytterligare ageranden är att söka information om produkterna, sluta följa influencers konton samt sprida positiv eller negativ information till andra människor.

  Slutsats: Slutsatsen är att konsumenter har varierande attityder till influencers dolda marknadsföring på sociala medier och att man beroende på vilken attityd man har agerar utifrån det. Konsumenter med en positiv attityd till konceptet brukar vanligtvis köpa produkten och sprida positiv Word-of-Mouth till andra konsumenter. Konsumenter som däremot har en negativ attityd till influencers dolda marknadsföring på sociala medier tenderar att avstå helt från ett köp och sprider negativ Word-of-Mouth till andra konsumenter.

 • 342.
  Kronlund, Alexander
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Makolli, Ljeutrim
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Spänningen mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll: – En kvalitativ studie om villkoren som utmanar idrottens demokrati2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka hur individer som är verksamma inom svenska elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker och om organisationsform har betydelse för hanteringen av dem. Respondenterna i denna studie är individer med befattningar på allra högsta organisatoriska nivå och förutbestämda teman som berör spänningen inom svensk elitfotboll användes vid utformandet av intervjuguiden. Resultaten analyserades sedan ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Utfallet visade att elitfotbollsföreningar tenderar att använda likartade strategier vid hanteringen av logikerna oberoende av organisationsform.

 • 343.
  Köping Olsson, Ann-Sofie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Från fri teatergrupp till institution?: Oktoberteaterns väg genom kulturpolitikens landskap.2016Ingår i: Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. / [ed] Jenny Svensson & Klara Tomson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, s. 167-201Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 344.
  Köping Olsson, Ann-Sofie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Om att tänka fram sin kunskap2014Ingår i: Att lära en företagsekonom att tänka / [ed] Jonna Hjertström Lappalainen, Ann-Sofie Köping Olsson & Tommy Larsson Segerlind, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, s. 95-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 345.
  Köping Olsson, Ann-Sofie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Larsson Segerlind, Tommy
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Förord2014Ingår i: Att Lära en företagsekonom att tänka / [ed] Hjertström Lappalainen, Jonna, Köping Olsson, Ann-Sofie & Larsson Segerlind, Tommy, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, s. 5-10Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 346.
  Lager, Jacob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Stigenberg, Simon
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Idrottens arbetsplats: Utsatthet utifrån sportchefens synvinkel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to understand the exposure among sport managers in ice hockey and soccer. With the exposure as the starting point the factors leadership, motivation and support at work are used to understand the exposure. Respondents in the study are six individuals working nowdays or in the past as sport managers. A qualitative method has been used with semi structured interviews to collect the data. The data collected was encoded with the help of previous research about the factors. The result of the study indicates that the exposure among sport managers is always present and can be handled in different ways. Further the result of the study indicates that the support for the sport managers is deficient. The study also indicates that motivation is related to exposure among sport managers.

 • 347.
  Langborn, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Granqvist, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Crowdfunding ur ett grönt perspektiv: En explorativ studie av grön marknadsföring inom svensk crowdfunding2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag engagerar sig allt fler företag och konsumenter i miljöfrågor, vilket har ökat betydelsen av ett hållbart företagande och efterfrågan på hållbara och gröna alternativ. Att som företag erbjuda hållbara produkter och marknadsföra gröna budskap anses på många marknader innebära ökad lönsamhet, konkurrenskraft och konsumentnytta. Trots betydelsen av hållbara företagsinitiativ är en av de största utmaningarna för nystartade gröna företag att erhålla finansiering. Parallellt med detta växer intresset för finansieringsformen crowdfunding som ett alternativ för just hållbarhetsorienterade satsningar, där insamling av kapital sker via privata finansiärer. Att lyckas med en miljöinriktad crowdfundingkampanj kräver dock att företaget har kunskap om dess marknad, och en insikt kring hur de bör lägga fram sina gröna argument till konsumenter och investerare.

  Forskning kring sambandet mellan hållbarhet och crowdfunding anses idag vara begränsad, varpå denna explorativa studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerar och marknadsför gröna budskap inom ramen för svensk crowdfunding. För att besvara studiens syfte omfattar uppsatsen en kartläggning av grön marknadsföring som fenomen, samt på vilka sätt grön kommunikation kan ske. Detta för att komma fram till hur företag inom crowdfunding använder olika budskap och gröna marknadsföringsstrategier för att kommunicera sitt ansvarstagande. I studien har en abduktiv forskningsansats tillämpats, där det empiriska materialet har samlats in genom två kvalitativa metoder; innehållsanalys och semi-strukturerade intervjuer. Genom att studera det kommunikativa innehållet i crowdfunding-kampanjerna, och intervjua tre respondenter involverade i företagets kommunikationsstrategi, önskades en djupare förståelse av det praktiska arbetet av grön marknadsföring inom crowdfunding.

  Studiens resultat visar att de undersökta företagen har en stark vilja av att arbeta hållbart, och att de ser miljöaspekten som en naturligt integrerad del i verksamheten. Däremot ser de inte en direkt koppling mellan hållbarhet, grön marknadsföring och crowdfunding. I sina kampanjer lyfter företagen flera olika gröna marknadsföringsåtgärder, men överlag är kommunikationen av gröna budskap relativt lågmäld. För att nå finansiärer prioriteras deras intressen först, vilket ofta innebär både ekonomiska och emotionella incitament. Därmed ses de gröna budskapen inte som det främsta säljargumentet, men något som kan skapa en form av mervärde.

 • 348.
  Larsson, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Eriksson, Linus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kampen om de stora pengarna: En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga hur svenska spelbolagskoncerner och deras spelbolag, jobbar för att vara konkurrenskraftiga på en marknad präglad av hög konkurrens, och som även står inför en lagändring.

  Metod: Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats i form av fyra intervjuer, där två av dem har varit semistrukturerade personliga intervjuer och två mailintervjuer.

  Teoretisk referensram: De teorier som använts i denna studie är pull och push - strategierna, brand equity, STP - processen, företagsförvärv - strategi och kändisar och fiktiva karaktärer i varumärken.

  Slutsatser: Slutsatsen är att spelbolagen försöker stärka sina varumärken med hjälp av mestadels liknande strategier, för att kunna ta marknadsandelar, kunder och öka sin egen konkurrenskraft på denna föränderliga och konkurrenskraftiga marknad.

 • 349.
  Larsson, Carl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Resultatkoncept: En studie om korrelation mellan redovisat resultat och aktiekurs2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on the ten most valued groups on the Nasdaq Stockholm exchange and their reported results for the period of 2009-2015. The purpose of the study was to investigate correlation between reported results on different levels and the progress of the share prices. Using Pearson’s correlation coefficient I was able to compare operating profit, net result and other comprehensive income to one another. I found that operating profit and net result came very close to each other, whilst other comprehensive income fell behind.  As it seems, share prices are affected by a numerous of variables, not only by reported results and earnings.

 • 350.
  Larsson, Mats
  et al.
  Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Centre for Business History.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School, Department of Innovation and Economic Organisation, Centre for Business History.
  Finanskriser i Sverige2014 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Finanskriser i sverige 

  Den 15 september 2008 tvingades Lehman Brothers ställa in sina betalningar, vilket startade den mest omfattande internationella finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet. Krisens orsaker, bankernas agerade och statens roll i det finansiella systemet har diskuterats livligt. Men finansiella kriser är inte unika för vår tid utan har varit en del av ekonomins utveckling under de senaste århundradena. 

  Denna bok fokuserar främst på de finansiella kriser som drabbat Sverige under de senaste 150 åren, det vill säga sedan landet började industrialiseras och den ekonomiska tillväxten ta fart. Finansiella kriser har ofta inträffat i samband med perioder med snabb tillväxt och ändrade förutsättningar för näringsliv och finansmarknad. I framställningen analyseras krisernas bakgrundsfaktorer, utveckling hur kriserna har lösts och framför allt vilken roll staten har spelat i denna process. Interaktionen mellan stat, marknad och aktörer har varit viktiga för framväxten men även för att lösa finansiella kriser. Boken ger en överblick över svenska finanskrisers drivkrafter, utveckling, räddningsaktioner och konsekvenser. 

45678910 301 - 350 av 595
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf