sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
JUSTLAND - rättvist och hållbart återlämnande av mark till lokalsamhällen
Title [en]
JUSTLAND - Just and Sustainable Return of Land to Communities
Abstract [sv]
Över de senaste 15 åren har miljontals hektar afrikanska landområden förvärvats av investerare. Studier visar att dessa transaktioner ofta har genomförts i odemokratisk anda, och gett upphov till en mängd orättvisor som förlust av mark, försörjningsmöjligheter, och försämrade livsvillkor för lokalsamhällen. Dessa konsekvenser påverkar småbrukare i utvecklingsländer och särskilt drabbade är kvinnor och etniska minoriteter som redan har svaga markrättigheter. Det är särskilt oroande att försörjningsmöjligheterna på landsbygden förvärras, eftersom sårbarheten här också förväntas öka ytterligare genom klimatförändringar. Vidare pekar forskning på att storskaligt jordbruk föranleder ökad miljöförstöring, via föroreningar av vattenresurser, förlust av biologisk mångfald, och ytterligare bidrag till klimatförändringar.Vi ser nu dock att en betydande del av dessa markförvärv redan har övergetts eller håller på att avbrytas, vanligtvis efter att investerarna drabbas av ekonomiska svårigheter, samt att lokalt motstånd och protester uppstått.  Även om det är av fortsatt vikt att studera hur aktiva markförvärv bedrivs och konsekvenserna av deras operationer menar vi att det blir alltmer centralt att även rikta uppmärksamheten mot vad som händer när ett markförvärv avbryts. Eftersom vår kunskap är begränsad angående eventuella konsekvenser för lokalsamhället vid ett avbrutet projekt behandlar vår studie just detta ämne.Landet Moçambique har valts ut eftersom det till hög grad blivit föremål för storskaliga markförvärv. Utländska investerare har förvärvat cirka 1,3 miljoner hektar mark. Samtidigt har en betydande andel av dessa projekt avbrutits - uppskattningsvis minst 25 % av förvärvad markyta. Dessutom är 80 % av Moçambiques befolkning beroende av småskaligt jordbruk. Beaktat den stora omfattningen av avbrutna markförvärv och samtidigt hur centralt det är med tillgång på jordbruksmark för försörjningsmöjligheterna i utvecklingsländer, menar vi att det är av stor relevans och en högst aktuell uppgift att nu undersöka implikationerna detta fenomen har på marktillgång och livsvillkor för lokalbefolkningen.Enligt lagstiftningen i Moçambique tillhör all mark staten, men individer kan ha rätt att bruka marken. Lagen stadgar vidare att investerare måste konsultera lokalsamhället och erhålla samtycke innan mark kan förvärvas och projekteras. I verkligheten utförs dock dessa konsultationer genom ett toppstyrt tillvägagångssätt som inte möjliggör att lokalsamhället bestrider investeringen.  Enligt lag tillåts också att markrättigheter kan överföras från en part till en annan. När investerare avbryter ett projekt sker detta vanligtvis genom att de överför markrättigheterna till en annan investerare, alternativt återförs markrättigheterna till staten, som i sin tur kan fördela dem vidare till en annan investerare, tillsammans med befintlig infrastruktur och plantager. Således innebär ett avbrutet storskaligt markförvärv ofta att lokalsamhället som ursprungligen brukade marken inte heller återfår den.I kontrast till ovan har Green Resources (GRAS), en större investerare inom skogssektorn som verkat i Moçambique sedan 2008, valt ett annat tillvägagångssätt. I samband med att deras investering avbröts har företaget försökt återlämna hundratusentals hektar till lokalsamhällen. Under perioden 2021-2022 återlämnade GRAS totalt 280 000 hektar, med delvis tall- och eukalyptusskog av betydande kommersiellt värde, till lokalsamhällen som omfattade ca 450 000 individer, genom att marken såldes till dem för en symbolisk summa.Detta fall som GRAS banat väg för indikerar att avbrutna markförvärv som hanteras mer ansvarsfullt har potential att positivt påverka lokal marktillgång och förbättra livsvillkoren för lokalbefolkningen. Detta är en unik möjlighet att studera denna potential i Moçambique. Studien kommer använda en participatorisk metodologi, kombinerad med GIS-kartläggning, för att utvärdera markanvändning och förändringar i livsvillkor hänförliga till GRA
Abstract [en]
Millions of hectares of African lands have been acquired by investors in large-scale land acquisitions (LSLAs). While a substantial share of these deals is increasingly being canceled, very little attention has been paid to exploring the local dynamics and implications of project cancellations, including challenges and opportunities involved in returning previously acquired land to local communities. Drawing on a land justice approach and applying a participatory research methodology combined with GIS mapping, this study assesses land use changes and livelihood opportunities deriving from canceled land deals in which land is returned to communities with varying degrees of support. We focus on recent (and unfolding) experiences in Mozambique, where Green Resources, a major investor in the forestry sector has, in connection to project cancellation, piloted the return of hundreds of thousands of hectares to communities. The research is timely and relevant in that it draws attention to changes in land use, land access, and prospects for enhancing land justice in the context of canceled LSLAs in the Global South. Tapping into a diversity of sub-cases with different degrees of support given to communities, the study provides insights into the potential of these more “responsible” types of land deal cancellations to foster inclusive land and resource control, and improve local livelihoods.
Principal InvestigatorTafon, Ralph
Co-InvestigatorPorsani, Juliana
Co-InvestigatorLehtilä, Kari
Co-InvestigatorSaunders, Fred
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2024-01-01 - 2026-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:7211Project, id: 2023-01609_Formas

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar