sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Engage4Wet - Intressenternas engagemang och hållbart återställande av våtmarker för vattensäkerhet
Title [en]
Engage4Wet - Stakeholder Engagement and Sustainable Restoration of Wetlands for Water Security
Abstract [sv]
I Norden återställs nu våtmarker, efter tidigare snabba minskning, i bland annat jordbrukslandskapet för förbättrad vattensäkerhet, kvalitet och kvantitet, och andra ekosystemtjänster. Våtmarksrestaureringsprojekt (VRP) involverar många intressenter med olika intressen och det finnsett behov av att koordinera och engagera dem på ett effektivt sätt under projektets olika faser för att säkerställa förväntade resultat. Men, tidigare studier och administrativa erfarenheter indikerar problem med intressenternas engagemang (IE) och det finns få forskningsstudier på ’engagemang’ som är ett begrepp med bredare innebörd än det vanligare begreppet ’deltagande’.Det här forskningsprojektetsyftar till att minska kunskapsbristerna genom jämförande fallstudier på ett antal ’implementerade’ och ’icke-implementerade’ VRP i Sverige och Danmark. Intentionen är att fördjupa kunskapen för förbättrad vattensäkerhet genom hållbart återställande av våtmarker. IE processer kommer att studeras i ett urval VRP genom dokumentanalys, enkäter, intressentintervjuer, fokusgrupper ochintressentworkshops och analyseras genom grundad teoriansats och social nätverksanalys för att identifiera faktorer som antingen möjliggör eller hindrar.Resultatet av de jämförande studierna leder till ett holistiskt ramverk av åtgärder för att säkerställa effektivt IE under olika faser i VRP. Slutligen tillämpas åtgärdsramverket på problem-VRP för att utveckla ’intressentengagemangstrategier’ för förbättrad vattensäkerhet.
Abstract [en]
In the Nordic region, the rapidly disappearing wetlands are being restored in agricultural and other landscapes to improve water quality and quantity, and other ecosystem services. Wetland restoration project (WRP) involves multiple stakeholders with diverse interests who need to be coordinated and involved effectively through the different project phases to ensure expected results. Though previous studies and administrative experiences indicate problems with stakeholder engagement (SE), there exists little research knowledge around ‘engagement’ as a broader connotation compared to the commonly used concept of ‘participation’. This research aims to plug the knowledge gaps based on a comparative case study approach, examining a broad sample of ‘implemented’ and ‘nonimplemented’WRPs from Sweden and Denmark. The ultimate purpose is to deepen knowledge for securing water supply through sustainable wetland restoration. The SE processes in the WRP sample will be studied using document analysis, questionnaires, stakeholder interviews, focus groups and stakeholder workshops, and analyzed through grounded theory approach and social network analysis to identify the factors that either facilitate or hinder them. Findings of the comparative study will lead to a holistic action framework for securing effective SE through the different phases of WRPs. Finally, the action framework will be applied to develop ‘stakeholder engagement strategies’ in problem WRPs to improve water security.
Principal InvestigatorSingh, Nandita
Co-InvestigatorLehtilä, Kari
Co-InvestigatorPetersson, Mona
Co-InvestigatorSuleiman, Lina
Co-InvestigatorBranth Pedersen, Anders
Co-InvestigatorGraversgaard, Morten
Co-InvestigatorHäggström, Håkan
Co-InvestigatorEkstam, Börje
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-useSocial Sciences InterdisciplinaryOther Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:2992Project, id: 2022-02083_Formas