sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Title [en]
Swedish pedagogy: A contested discipline in historical perspective
Abstract [sv]
I svensk offentlighet har den akademiska pedagogikdisciplinen ibland blivit ifrågasatt, inte minst på senare tid, samtidigt som den anses vara central för skola och samhälle. Denna tvetydiga roll har manifesterats många gånger genom disciplinens historia. I jämförelse med andra samhällsvetenskapliga discipliner har pedagogikämnet sällan blivit föremål för historiska studier. Syftet med detta projekt är att utforska den akademiska pedagogikens utmärkande drag och samhälleliga roll genom att historiskt analysera diskursen om disciplinen från 1940-talet och framåt. Forskningsfrågorna är:1. Vad har framställts som den akademiska pedagogikens användningsområden, förtjänster och tillkortakommanden?2. Vad har vid olika tidpunkter betraktats som disciplinens utmärkande drag och vad är det som har ifrågasatts?3. Hur kan dessa förändringar över tid kontextualiseras i förhållande till skilda akademiska, professionella och politiska intressen?Projektet analyserar tre perioder, 1940-, 1970- respektive 2000-talet, med fokus på tre retoriska arenor: vetenskapliga tidskrifter, kurslitteratur och den offentliga debatten. Med hjälp av vetenskapshistoriska och vetenskapssociologiska teoretiska perspektiv och genom synkrona och diakrona analyser avser projektet bidra med ny kunskap till såväl pedagogikhistorien som den allmänna vetenskapshistorien. Genom projektet kan även en grund läggas för mer nyanserade och konstruktiva diskussioner om skola, utbildning och kunskap i Sverige.
Abstract [en]
Academic pedagogy has often been severely questioned in public debates in Sweden, but also considered as central to school and society. Although this contested role has been observed many times throughout its disciplinary history, pedagogy has been much less historically investigated than most other social science disciplines. The aim of this project is to explore the particularity of academic pedagogy and its contested social role in Sweden by historically analyzing the discourse about the discipline since the 1940s. The aim is concretized through three research questions:1. What has been presented as uses, merits and flaws of academic pedagogy?2. How has the distinctive features of the discipline been perceived and what has been contested at different times? 3. What are the changes over time and how can these be understood in relation to interests within academic, professional and political contexts? The project will focus on the 1940s, 1970s and 2000s in three rhetorical arenas: research journals, course literature and public debates. By drawing on theoretical perspectives from science studies, and through its synchronic and diachronic analyses, the project will contribute with new knowledge to the history of educational research and to the general history of science. The results from the project may also contribute with a solid base for a more nuanced and constructive discussion on schooling, education and knowledge in Sweden.
Co-InvestigatorLandahl, Joakim
Co-InvestigatorBurman, Anders
Co-InvestigatorLarsson, Anna
Principal InvestigatorLarsson, Anna
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2020-01-01 - 2022-12-31
National Category
PedagogyHistory of Ideas
Identifiers
DiVA, id: project:2154Project, id: P19-0894:1_RJ

Search in DiVA

PedagogyHistory of Ideas

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar