sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Den muslimska huvudfåran: en del av svensk sekularitet?
Title [en]
The Muslim mainstream: co-producing secularity in Sweden
Abstract [sv]
I detta projekt vill vi undersöka i vilken utsträckning den sekulära livshållning och diskurs som kännetecknar den kulturellt kristna majoriteten i Sverige också delas av landets kulturellt muslimska befolkning. Vår hypotes är att majoriteten av kulturellt muslimska svenskar är sekulariserade på samma sätt som den övriga befolkningen. Det råder i nuläget brist på pålitlig kvantitativ data om detta, och de kvalitativa studier om svensk sekularitet som gjorts har nästan uteslutande fokuserat majoritetsbefolkningen.Den typ av sekularitet som präglar denna kulturellt kristna majoritet kännetecknas av vissa särdrag. Till exempel är det vanligt att vara medlem i ett samfund och fira religiösa högtider men inte bekänna en religiös tro. I det här projektet kommer vi undersöka huruvida åtta särdrag som tidigare forskning identifierat hos kulturellt kristna svenskar också återfinns hos kulturellt muslimska personer här.Den grupp som kommer studeras är svenskar med muslimsk familjebakgrund som genomgått det svenska skolsystemet. Informanterna kommer hämtas från de fyra största muslimska ursprungsnationalitets-grupperna: irakier, bosnier, iranier och turkar. Data kommer insamlas genom en enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjustudier. Projektmedlemmarna är seniora forskare inom fältet med erfarenhet från de aktuella metoderna.
Abstract [en]
The main hypothesis of this project is that the normative secular discourse in Sweden is upheld and reproduced, not only by the majority of culturally Christian Swedes, but also by the mainstream of the country’s culturally Muslim population. Using both qualitative and quantitative methods, we want to explore how and to what extent this is the case. There is presently no reliable data on the level of secularity among culturally Muslim people in Sweden and qualitative studies on of Swedish secularity have focused almost solely on the culturally Christian majority. Hence this project aims to fill a misfortunate lacuna in the research literature.The secularity of culturally Christian Swedes has its particular features. Typically, it is characterised by a discrepancy between practice and self-image with regards to the religious heritage. In this project we will let eight particularly prominent characteristics that previous research has found in the secularity of culturally Christian Swedes constitute the focus points for our study of culturally Muslim people. We will study people who have a Muslim family background and who have gone through the Swedish school system. The group will be chosen from the four largest Muslim national heritage groups in the country. Data will be collected through a quantitative survey and a series of qualitative case studies. The project members are experienced scholars in relevant fields and well versed in relevant methods.
Co-InvestigatorThurfjell, David
Principal InvestigatorThurfjell, David
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2018-01-01 - 2020-12-31
National Category
Religious StudiesSociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)History of Religions
Identifiers
DiVA, id: project:1894Project, id: P17-0858:1_RJ