sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nya perspektiv på kulturteorin
Title [en]
Rethinking Cultural Theory
Abstract [sv]
Dagens kulturforskning bygger förvånande ofta på motsägelsefulla begrepp om kultur, mening och tolkning som sällan preciseras, medan kritiska riktningar sökt skjuta sådana begrepp i sank. En samlande insats krävs därför för att gjuta en hållbar teoretisk grundval för tvärvetenskapliga kulturstudier. Mitt syfte är att i en ny bok systematiskt sammanfatta och vidareutveckla mina kulturteoretiska insatser, ta fatt i aktuella teoretiska utmaningar och uppdatera det kommunikativa begreppet om kultur som meningsskapande praktiker. Det har problematiserats av posthumanistiska, antihermeneutiska och nycybernetiska riktningar som bör tas på stort allvar. Boken ska klargöra kulturbegreppets utveckling och huvuddimensioner, och gå i kritisk dialog med dess olika utmanare. Det handlar bland annat om att knyta samman kommunikation, kreativitet och kritik: att förstå kultur som kommunikativt handlande där mening och materialitet samspelar dialektiskt, utforska villkoren för kreativ fantasi och nyskapande samt undersöka de kritiska momenten i tolkningsarbetet. En vistelse i Amsterdam används för perspektiverande dialoger med relevanta forskare. Avsikten är alltså att ompröva och uppdatera ett kommunikativt kulturbegrepp; att arbeta igenom de anti-hermeneutiska utmaningarna mot detta begrepp; att undersöka dialektiken mellan kommunikation, kreativitet och kritik; samt att pröva en metodologiskt innovativ dubbel dialog med både texter och forskare
Abstract [en]
Cultural research today surprisingly often builds on contradictory concepts of culture, meaning and interpretation that are rarely specified, while critiques have sought to undermine such concepts. There is therefore a need for providing a comprehensive and sustainable theoretical foundation for interdisciplinary cultural studies. The aim of my new book to systematically summarise and further develop my previous work on cultural theory, clinch current theoretical challenges and update the communicative concept of culture as signifying practice. This has been questioned by post-humanistic, anti-hermeneutic and neo-cybernetic positions that must be taken seriously. The book will clarify the development and dimensions of the concept of culture, entering critical dialogues with its contesters. Among other things, this involves linking communication, creativity and critique: defining culture as communicative action where meaning and materiality dialectically intersect, exploring the conditions for creative imagination and emergence, and investigating the critical moments in the work of interpretation. A visit to Amsterdam is to be used for dialogues with relevant scholars. The purpose is thus to reconsider and update a communicative concept of culture; to work through the anti-hermeneutic challenges to that concept; to theorise the dialectics between communication, creativity and critique; and to explore a methodologically innovative double dialogue with texts and with scholars.
Co-InvestigatorFornäs, Johan
Principal InvestigatorFornäs, Johan
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2015-10-01 - 2016-12-31
National Category
Cultural StudiesMedia StudiesSocial Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:1762Project, id: SAB15-0164:1_RJ

Search in DiVA

Cultural StudiesMedia StudiesSocial Sciences Interdisciplinary

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar