sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Framtidens släktskap: Att teoretisera släktskap i den assisterade befruktningens tidevarv
Title [en]
Next of kin: Theorizing kinship in the age of assisted reproduction
Abstract [sv]
Euro-Amerikanska släktskapsstrukturer, det svenska inbegripet, baseras i huvudsak på idén om att släktskap i första hand bygger på en individs reproduktiva ursprung. Kombinationen av å ena sidan en mer utbredd acceptans av och lagligt skydd för andra familjeformer än den heterosexuella kärnfamiljen (som t.ex. samkönade och ensamstående föräldrar) och å andra sidan den ökade användningen av reproduktiva teknologer som inkluderar en ”tredje reproduktiv part” (som t.ex. en sperma- eller äggdonator eller en surrogatmoder) har de senaste decennierna skapat nya utmaningar för släktskapsstudier, medicinsk etik och lagstiftning. Det planerade projektet söker konstruera en teori om släktskapsgrammatiker som kan öka vår förståelse inte bara för samtida variationer av existerande släktskaps- och familjeformer, utan även för hur dessa är intimt sammanlänkade med globala och lokala maktstrukturer, kulturella praktiker, normer, rättigheter och lagstiftning. Genom att vidareutveckla egen tidigare forskning om äggdonation utomlands, juridiska tvistemål om surrogatmoderskap, äggfrysning och transpersoners reproduktiva rättigheter kommer dessa frågor att behandlas i forskningsmonografin ”Next of Kin: Theorozing kinship in the age of reproductive technologies”. Projektet söker därmed erbjuda ett substantiellt bidrag till släktsskapsstudier och bidra till fördjupad kunskap om juridiska, politiska och etiska aspekter av släktskap och assisterad befruktning på ett bredare plan.
Abstract [en]
As Euro-American kinship tends to be centred around the idea that kinship is primarily constituted by an individual’s ‘reproductive origin’, the present increase of ‘alternative’ family forms (e.g. same-sex families, single parents), as well as innovations in assisted reproduction and increased use of a reproductive ‘third party’ (e.g. a sperm or an egg donor, or a gestational surrogate) have posed new challenges to the study of kinship, as well as everyday experiences of many people, politics and legislation.The planned project seeks to construct a theory of kinship grammars that increases our understanding of not only the variety of currently existing kinship bonds and family forms, but also dilemmas, conflicts and instances of failed kinship processes in relation to assisted reproduction – and how these are intrinsically linked to global and local power structures, cultural practices, norms and regulations. Drawing on my previous research on egg-donation abroad, surrogacy court cases, egg-freezing and transgender reproductive rights, these issues will be discussed in a research monograph preliminarily entitled ‘Next of kin: Theorizing kinship in the age of assisted reproduction’. The project seeks to offer a substantial contribution to kinship studies and to deepen our knowledge about legal, political and ethical aspects of kinship and assisted reproduction more broadly.
Co-InvestigatorGunnarsson Payne, Jenny
Principal InvestigatorGunnarsson Payne, Jenny
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2019-01-01 - 2019-12-31
National Category
EthnologySocial Sciences InterdisciplinaryGender Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1730Project, id: SAB18-1025:1_RJ

Search in DiVA

EthnologySocial Sciences InterdisciplinaryGender Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar