sh.sePublikasjoner
Endre søk
ExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Prosjekt

Prosjekttyp/Bidragsform
Research infrastructure
Tittel [sv]
Party Government in Europe Database
Tittel [en]
Party Government in Europe Database
Abstract [sv]
Inom flera områden, inte minst gällande medborgares opinioner och attityder, väljarstudier och kvalitén på förvaltningen och det politiska styret, pågår en intensiv uppbyggnad av databaser och infrastruktur som möjliggör komparativa studier. Dessa satsningar är dock av begränsat värde när det gäller centrala inslag i dagens representativa demokrati gällande frågor som delegation, ansvarsutkrävande, kampen om regeringsmakten (regeringsbildning) och regeringsavgångar (inklusive nyval).Den här föreslagna infrastruktursatsningen bygger vidare på tre stora internationella och komparativa projekt om Europeisk parlamentarisk demokrati, där Riksbankens Jubileumsfond varit huvudsponsor för två dessa. Denna satsning utgör dock ingen enkel uppdatering utan innebär att viktiga inslag i den representativa demokratin nu för första gången kartläggs i en systematisk och komparativ europastudie.Befintliga databaser inkluderar information om partier, regeringar, partisystem och politiska institutioner för 29 Europeiska länder för perioden 1945-2010. De data som dessa projekt samlade in bör uppdateras, delvis göras om (för att t.ex. tillfredsställande kunna studera regeringsavgångar och nyval), och byggas ut. Detta kommer att möjliggöra nya komparativa studier av representativ demokrati, dess utmaningar och möjliga reformer. Uppdateringen och utbyggnaden av dessa dataset kommer att göras av projektdeltagarna, samt med hjälp av ?landexperter?, dvs. kollegor runt om i Europa.
Abstract [en]
In several areas, particularly regarding citizens opinions, electoral studies and the quality of governance, there is continuous building of databases enabling comparative studies. These projects are nonetheless of limited value when it comes to key issues of today s representative democracy namely delegation, accountability, the struggle for government and ministerial positions (government formation) and government dissolution (including the calling of early elections). This proposed infrastructure project builds on three major international and comparative projects on European parliamentary democracy, in which RJ been the main sponsor for two of these projects. This project does not represent a simple update, but means that important elements of representative democracy for the first time can be identified in a systematic and comparative European study.Existing databases include information about parties, governments, party systems and political institutions of 29 European countries for the period 1945-2010. The data that these projects collected should be updated, partially redone (for example, in able to satisfactory be able to study government dissolutions and early elections), and expanded. This will enable new comparative studies of representative democracy, its challenges and possible room for reforms. The update and expansion of these datasets will be made by the project participants, as well as using country experts, i.e. colleagues around Europe.
Co-InvestigatorBergman, Torbjörn
Co-InvestigatorBäck, Hanna
Co-InvestigatorHellström, Johan
Principal InvestigatorHellström, Johan
Koordinerande organisasjon
Umeå universitet
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2016-01-01 - 2019-12-31
HSV kategori
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
Identifikatorer
DiVA, id: project:538Prosjekt id: IN15-0306:1_RJ