sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kulturfeminism! Interaktionen mellan kultur och aktivism i den nya kvinnorörelsen i Sverige och Västtyskland
Title [en]
Cultural feminism! The interaction between culture and activism in the new Women’s liberation movement in Sweden and West Germany
Abstract [sv]
1970-talets feministiska, utomparlamentariska mobilisering och särorganisering i västvärlden var som proteströrelse betraktad unik. Utgående ifrån den personliga erfarenhetens kollektiva sprängkraft skapade den nya kvinnorörelsen ett nytt politikbegrepp. Dess ideologi spreds och utvecklades genom en antiauktoritär, kulturellt kodad estetisk praktik: aktivism som kultur och vice versa, med ett ovanligt lyckat återbruk av kvinnohistorien. Kulturfeminismens uttrycksformer är -till skillnad från socialfeminismens - som källmaterial svårgripbart, och därför hittills relativt outforskat i denna samtidshistoriska kontext. Projektets utgångspunkt är att kvinnolitteraturens historia är en grundkurs i feministiskt tänkande, ett fält för utprovande av genusrelationer, även visionärt utopiska. I synnerhet under 1970-talet användes litteratur som en kunskapsform som kombinerade medvetandehöjande hos individen med en kollektiv önskan om förändring. Kvinnolitteraturen hade en mobiliserande funktion även utanför själva rörelsen och utgjorde kärnan i den kulturella motoffentlighet som uppstod under namnet kvinnokultur/Frauenkultur i Sverige och Västtyskland. Min hypotes är att uppkomsten av uttalat feministiska, könssegrerade motoffentligheter går hand i hand med kulturfeminismens aktivistiska estetik. Den feministiska estetikens roll i formandet av slagkraftiga organisationer, aktionsgrupper samt en motkultur/subkultur/alternativ offentlighet har inte utvärderats i termer av politisk kultur. En komparation mellan en kulturpolitisk lärdomsdiskurs i 1970-talets nya kvinnorörelse i Sverige och Västtyskland fångar upp likheterna (feminismen som internationell rörelse) såväl som särdragen: historiska skillnader i jämställdhetspolitisk tradition och statsfeminism (Sverige), och nazistiskt arv, misstro mot staten samt närheten till DDR:s officiella jämställdhet (Västtyskland). Projektet avser också att bidra till forskning kring implementeringen av samtida jäsmtälldhetspolitik i ett östersjöperspektiv, samt avser att i någon mån återupprätta litteraturvetenskapens betydelse för nytänkande inom genusvetenskapen.
Abstract [en]
As a protest movement, the feminist, non-governmental mobilization and separatist organizing of the Women’s liberation movement of the 1970’s in the Western world was a unique phenomenon. It created a new concept of politics, emanating from the collective explosive force of personal experience. Its ideology was spread and developed by an anti-authoritarian, culturally coded aesthetic practice: activism as culture and vice versa, with an unusually successful recycling of women’s history. In comparison to social feminism, the original sources and modes of expression of cultural feminism are difficult to conceptualize, and therefore relatively little investigated in its contemporary context. The point of departure of this project is that women’s literary history is a basic course in feminist thinking, a field of testing, likewise utopian, and gender relations. In particular during the 1970’s, literature was used as a theory of cognition combining the individual consciousness rising with a collective wish of change. Women’s literature had an important mobilizing function outside the movement, thus forming the core in the cultural counter public sector that arose under the name of women’s culture (kvinnokultur/Frauenkultur) in Sweden and West Germany. My hypothesis is that the appearance of an explicitly feminist, gender segregated counter public sphere promoted the activist aesthetics of cultural feminism. The role of feminist aesthetics in the forming of effective organizations, action groups and a sub culture or an alternative public sphere has not been investigated in terms of political culture. A comparison between a cultural political ”formation discourse” in the Women’s liberation movement in Sweden and West Germany would capture the resemblances (feminism as an international movement) as well as the differences: historically as to the unbroken tradition of equality politics and ”state feminism” (Sweden), and the Nazi heritage with its distrust of the state, and the ambivalent example of DDR:s official equality politics” (West Germany). The project also aims at contributing to the research of implementing contemporary equality politics in a Baltic Sea perspective, as well as to restore the significance of literary studies to gender theory.
Principal InvestigatorWitt-Brattström, Ebba
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
General Literature StudiesGender Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1833Project, id: A005-2008_OSS

Search in DiVA

General Literature StudiesGender Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar