sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Ivarsson Westerberg, AndersORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9631-6012
Publications (10 of 61) Show all publications
Ivarsson Westerberg, A., Zweifel, U. L., Gipperth, J., Bergström, L., Stage, J., Sundblad, E.-L., . . . Westholm, A. (2023). Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Göteborg: Havsmiljöinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Show others...
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

De åtgärder som genomförs för att förbättra havsmiljön baseras på en mosaik av olika åtgärdsprogram och lagstiftning. EU:s havsmiljödirektiv och den svenska havsmiljöförordningen har till syfte att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och det åtgärdsprogram som följer riktas mot åtgärder i kust- och havsområdet. Samtidigt sker en rad andra insatser för att minska påverkan på havsmiljön, bland annat åtgärder som riktas mot landbaserade aktiviteter. Det är följaktligen en utmaning att härleda förändringar i miljötillstånd till enskilda åtgärder och program. Utvärdering av åtgärder och åtgärdsprogram är dock en förutsättning för att kunna optimera åtgärdsarbetet, från såväl miljö- som kostnadssynpunkt.

Den här rapporten presenterar resultat och rekommendationer från ett projekt med syfte att stärka uppföljning och utvärdering av det åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) som följer av EU:s havsmiljödirektiv. Projektet har genomförts av Havsmiljöinstitutet med medel från Havs- och vattenmyndigheten. I uppdraget har ingått att föreslå metoder för att utvärdera effekter av åtgärder i programmet samt att undersöka hur data och information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna kan samlas in.

Rapportens rekommendationer bygger på en granskning av Havs- och vattenmyndighetens faktablad och första versioner av genomförandeplaner för åtgärderna i ÅPH 2022–2027. Som en del av detta arbete har en rad begrepp som används av Havs- och vattenmyndigheten också utvecklats och definierats. Baserat på dessa analyser rekommenderas följande:

Tillämpa en utvecklad utvärderingsmodell som utgår från enskilda åtgärder och de aktiviteter som genomförs inom förvaltningen för att initiera åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna föreslås följa en effektkedja av förväntade prestationer av myndighetens aktiviteter, förvaltningseffekter, beteendeförändringar hos aktörer utanför förvaltningen, och miljöeffekter. För att tillämpa modellen behöver också hänsyn tas till ytterligare aspekter. Framför allt behöver de antaganden som görs för att effektkedjan ska förverkligas och eventuella bieffekter identifieras och formuleras redan vid beslut om åtgärden. Med det föreslagna ramverket för uppföljning och utvärdering åstadkoms en mer systematisk och enhetlig utvärdering av åtgärder vilket bedöms leda till ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete. Vi rekommenderar också att faktablad och genomförandeplaner för åtgärder i ÅPH uppdateras med den föreslagna utvärderingsmodellen som grund och de definitioner av begrepp som ges i rapporten

Utvärdera tidiga steg i effektkedjan, för att i rimlig tid upptäcka om åtgärderna riskerar att inte resultera i förväntade förändringar i miljön eller om oönskade bieffekter uppstår. Vad gäller miljöeffekter är det ofta svårt att bedöma effekter av enskilda åtgärder i ÅPH. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger förutsättningar för att bedöma miljötillståndet i havet men i de flesta fall krävs särskilda mätprogram om syftet är att utvärdera miljöeffekter av enskilda åtgärder. Därtill kan det i många fall ta lång tid innan åtgärder resulterar i mätbara förändringar i miljön. Därför är det ofta rationellt att utvärdera tidigare steg i effektkedjan för att indikera eventuella behov att se över och anpassa åtgärden. Vilka metoder som är bäst lämpade för att använda beror på åtgärdstyp och vilket steg i effektkedjan som ska utvärderas. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara passande, liksom en blandning av dessa övergripande angreppssätt.

Överväg redan vid beslut om åtgärder hur de ska utvärderas för att tidigt klarlägga vilken data och typer av metoder som kan vara lämpliga för framtida utvärderingar. I projektet har vi undersökt tillgång till data och information som eventuellt kan användas för uppföljning och utvärdering av åtgärder. Möjligheter att söka och samla in befintlig information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna i ÅPH, från miljöövervakning och andra källor, är i dagsläget begränsade. Det beror framför allt på att det sällan framgår om inrapporterade dataset och projektrapporter har en koppling tillåtgärder i ÅPH, även när uppdrag för utvärdering av åtgärder i ÅPH sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Detta kan åtgärdas relativt enkelt om rapportörer av data och genomförare av uppdrag som berör åtgärder i ÅPH får en instruktion om enhetlig märkning av dataset och eventuella projektrapporter. För utvärdering av åtgärder måste dock ofta nya data och information tas fram för att uppfylla det specifika utvärderingssyftet. För flera typer av utvärderingar är det också nödvändigt att samla inrelevant data och information redan före det att åtgärden genomförs och det därför viktigt att redan vid beslut om åtgärd ha i åtanke hur de ska utvärderas.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Havsmiljöinstitutet, 2023. p. 81
Series
Havsmiljöinstitutets rapport ; 2023:2
Keywords
Havsmiljö, utvärdering, åtgärdsprogrammet
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52504 (URN)
Available from: 2023-10-16 Created: 2023-10-16 Last updated: 2023-10-18Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Castillo, D. (2022). Administrativa konsekvenser av riktade statsbidrag. Stockholm: Statskontoret
Open this publication in new window or tab >>Administrativa konsekvenser av riktade statsbidrag
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statskontoret, 2022. p. 31
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50588 (URN)
Note

Bilaga till:

Administrativa kostnader i kommunsektorn: en analys av statens stryning av kommuner och regioner. Stockholm: Statskontoret. (2022:9)

Available from: 2023-01-10 Created: 2023-01-10 Last updated: 2023-01-10Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Jacobsson, B. (Eds.). (2022). Förvaltningen i samhället. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förvaltningen i samhället
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Förvaltningar har krävande uppgifter. Att även leva upp till värden om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är inte enkelt. Samtidigt vet vi att en pålitlig och icke-korrupt förvaltning som verkar i medborgarnas tjänst är ovärderlig. En väl fungerande förvaltning utgör ett slags samhällelig guldreserv. I den här boken redovisar ett tjugotal forskare studier av förvaltningens roll i samhället. I korta och kärnfulla kapitel visar forskarna vilka strömningar som finns i förvaltningen i dag, och hur dessa påverkar tjänstemännen och styrningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 261
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50277 (URN)9789144165431 (ISBN)
Available from: 2022-11-29 Created: 2022-11-29 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2022). Förändring, reformer och styrning: från OPA till NPM och NPG. In: Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson (Ed.), Förvaltningen i samhället: (pp. 177-192). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förändring, reformer och styrning: från OPA till NPM och NPG
2022 (Swedish)In: Förvaltningen i samhället / [ed] Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 177-192Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50286 (URN)9789144165431 (ISBN)
Available from: 2022-11-29 Created: 2022-11-29 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Castillo, D. (2022). Hur ett administrations­monster skapas. In: Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson (Ed.), Förvaltningen i samhället: (pp. 25-36). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Hur ett administrations­monster skapas
2022 (Swedish)In: Förvaltningen i samhället / [ed] Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 25-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50278 (URN)9789144165431 (ISBN)
Available from: 2022-11-29 Created: 2022-11-29 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2020). Reform i uniform: Polisens stora omorganisation (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Reform i uniform: Polisens stora omorganisation
2020 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den 1 januari 2015 sjösattes den största omorganisationen i svensk statsförvaltning någonsin. Polisen gick samman till en enda myndighet, från att ha varit 21 länsmyndigheter och en Rikspolisstyrelse. I den här boken beskrivs hur polisreformen 2015 gick till, och omorganisationen förklaras med hjälp av teorier om organisationsförändring och reformer. Författaren utgår ifrån två grundläggande idéer: att polisen i princip består av två organisationer – själva polisarbetet respektive den administrativa stödverksamheten – samt att reformer i polisen har en längre historia, vilket påverkar både hur man tänker kring organisering och styrning och möjligheterna att genomföra reformer. Ambitionen är att beskriva vad som hände, men också att förstå och i viss mån förklara varför det blev en reform, varför den genomfördes på det sätt som gjordes och varför den inte riktigt blev som man tänkt sig.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2020. p. 231 Edition: 1
Keywords
Polisen, organisationsförändring, reform, offentlig förvaltning
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-43156 (URN)9789144126951 (ISBN)
Available from: 2021-01-14 Created: 2021-01-14 Last updated: 2021-02-19Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Nordström, A. (2019). Från polisprofessionell verksamhetstillsyn till standardiserad internrevision (1ed.). In: Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström (Ed.), Granskningssamhället: Offentliga verksamheter under lupp (pp. 157-186). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Från polisprofessionell verksamhetstillsyn till standardiserad internrevision
2019 (Swedish)In: Granskningssamhället: Offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 157-186Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39110 (URN)978-91-44-13699-8 (ISBN)
Available from: 2019-10-04 Created: 2019-10-04 Last updated: 2019-10-10Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Svensson, J. (2019). Skärpt skolinspektion i ett expanderade granskningslandskap. In: Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström (Ed.), Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp (pp. 39-72). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skärpt skolinspektion i ett expanderade granskningslandskap
2019 (Swedish)In: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 39-72Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39336 (URN)9789144136998 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 15/2014
Available from: 2019-11-05 Created: 2019-11-05 Last updated: 2022-03-01Bibliographically approved
Castillo, D. & Ivarsson Westerberg, A. (2019). Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapportens syfte är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler, där styrningen sker i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare, översättare och förmedlare av styrning. Studien visar att den komplexa styrbilden, mängden aktörer som är involverade i den indirekta styrningen, hörsammandet av efterhandsstyrningen och dominansen av ängsliga byråkrater och duktiga administratörer tillsammans bidrar till en överproduktion av administration inom skola, förskola och primärvård.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 108
Series
Förvaltningsakademin ; 17
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37534 (URN)978-91-88663-57-3 (ISBN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2023-04-04Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2018). Politiet som reformererende organisasjon: Politireformer i Sverige 1965-2015 (1ed.). In: Vanja Lundgren Sörli & Paul Larsson (Ed.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis (pp. 73-85). Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Open this publication in new window or tab >>Politiet som reformererende organisasjon: Politireformer i Sverige 1965-2015
2018 (Norwegian)In: Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis / [ed] Vanja Lundgren Sörli & Paul Larsson, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 73-85Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018 Edition: 1
Keywords
Polis, reform, organisation, organisationsförändring
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37052 (URN)978-82-02-60901-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-18 Created: 2018-12-18 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Projects
Administrative society [2008-01214_Forte]; Södertörn UniversityAuditing the school sector - a comparative study of systems of school inspection in Sweden, Finland and Poland [15/2014_OSS]; Södertörn University; Publications
Gullberg, C. & Svensson, J. (2020). Digitalisering i skolan - ännu en utmaning för lärarprofessionen?. Organisation & Samhälle (1)Gullberg, C. & Svensson, J. (2020). Institutional Complexity in Schools: Reconciling Clashing Logics Through Technology?. Scandinavian Journal of Public Administration, 24(1), 49-71Rehnberg, H. S. (2020). Pisa - en elevstudie som riskerar att bli sönderälskad?. Organisation & Samhälle (1), 34-39Rehnberg, H. S. (2020). Pisa som belägg och auktoritetsförstärkare: En analys av mediekonstruktioner och deras funktioner i skolans granskningslandskap. Språk och stil, NF 30, 32-62Rehnberg, H. S. (2019). PISA-press: Svenska och finländska mediekonstruktioner av ”världens största elevstudie”. Huddinge: Södertörns högskolaIvarsson Westerberg, A. & Svensson, J. (2019). Skärpt skolinspektion i ett expanderade granskningslandskap. In: Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström (Ed.), Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp (pp. 39-72). Lund: Studentlitteratur ABNilsson, T. (2018). Mellan rådgivning och kontroll: Den statliga Skolinspektionen som skolexempel 1861-1991. Huddinge: Södertörns högskolaIvarsson Westerberg, A. (2018). Skolinspektion på vetenskaplig grund? (1ed.). In: Niclas Rönnström och Olof Johansson (Ed.), Att leda skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar (pp. 233-262). Stockholm: Natur och kulturIvarsson Westerberg, A. (2016). På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion. Huddinge: Södertörns högskolaIvarsson Westerberg, A. & Walczak, B. (2016). The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland. In: Edulearn16 proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016. Paper presented at 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN 16, Barcelona, July 4-6, 2016. (pp. 7202-7208). Valencia: International Association for Technology, Education and Development
Organizing for Auditing - an essential element in governance [SGO14-1174:1_RJ]; Södertörn University; Publications
Gullberg, C. & Weinryb, N. (2021). Inscriptions without boundaries: how action at a distance is enabled on social media. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34(9), 57-79Johannesson, L. & Weinryb, N. (Eds.). (2020). Civilsamhället och asylpolitiken, del 1: Vittnesseminarium om Påskuppropet och Flyktingamnesti 2005 (1ed.). Huddinge: Södertörns högskolaJohannesson, L. & Weinryb, N. (Eds.). (2020). Civilsamhället och asylpolitiken, del 2: Vittnesseminarium om civilsamhällets engagemang för uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingungdomar, 2015-2018 (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Tracing administration [2021-00890_Forte]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9631-6012

Search in DiVA

Show all publications