sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Rodell Olgaç, Christina, Docent
Alternative names
Publications (10 of 37) Show all publications
Rodell Olgaç, C., Dimiter-Taikon, A. & Lindqvist, A. (2021). Romska modersmålslärare i högre utbildning: Pedagogiska utmaningar och möjligheter (1ed.). In: Tom Gullberg ; Mårten Björkgren (Ed.), Minoritetspedagogik i Norden: (pp. 149-166). Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Romska modersmålslärare i högre utbildning: Pedagogiska utmaningar och möjligheter
2021 (Swedish)In: Minoritetspedagogik i Norden / [ed] Tom Gullberg ; Mårten Björkgren, Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet , 2021, 1, p. 149-166Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel riktar sitt fokus mot en uppdragsutbildning av 25 modersmålslärare i romani chib, 11 kvinnor och 14 män från olika romska grupper, vars syfte var att stärka lärarnas kompetens inom professionen. De två frågor som artikeln diskuterar gäller hur de många språkliga varieteterna och variationerna mellan grupperna integrerats i utbildningen och vidare hur en kritisk interkulturell pedagogik kommit till uttryck i den. Det teoretiska ramverk som inspirerat utbildningen grundar sig i kritisk och interkulturell pedagogik samt vidare i kritiska romska studier, ett forskningsfält som utvecklats under senare år. I artikeln diskuteras några exempel på hur utbildningen bland deltagarna bidragit till en ökad förståelse av såväl den egna som andra romska varieteter och fördjupade kunskaper om de olika gruppernas historia och traditioner. Den romska historien med den förföljelse, flykt, marginalisering och antiziganism som minoriteten upplever än idag kopplas samman med specialpedagogiska frågeställningar gällande posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och sekundär traumatisering, frågor som sällan uppmärksammats i relation till romer men en angelägen kunskap för just modersmålslärare i mötet med romska barn och familjer. Vidare problematiseras relationen mellan romer och forskningen om dem genom exempel från två vetenskapliga konferenser i romska studier som lärarna deltog i. Avslutningsvis diskuteras frågan om det lärande som kan uppstå inom ramen för högre utbildning när romska studenter finns närvarande på campus och utmana rådande föreställningar om minoriteten samt möjliggöra interkulturella läroprocesser mellan både romer och icke-romer i högre utbildning. 

Abstract [en]

This article concerns a commissioned course in higher education for 25 mother tongue teachers in Romani in Sweden. The aim of this two-year course, that combined studies and working as mother tongue teachers, was to strengthen their professional teaching competencies in their mother tongue as  well as in education. The two questions that the article is discussing concerns how the many language varieties of Romani as well as the variations in between the different Romani groups represented among the participants have been integrated into the course content. The theoretical framework draws from critical intercultural Pedagogy and critical Romani Studies. The article provides examples of how the course contributed to increased understanding of the different varieties of Romani spoken among the participants as well as increased knowledge about the history and traditions of the different groups. The Romani history with persecution, flight, marginalization and antiziganism experienced still today, was connected to educational issues related to Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and secondary traumatisation, issues that seldom are highlighted in relation to Roma, but important knowledge for mother tongue teachers in their contacts with Romani children and their families. Examples from two scientific conferences that the teachers participated in, highlight the traditional relationship between Roma and research from a critical perspective in Romani studies. The chapter concludes by focusing on how the presence of Romani students on campus may challenge some of the stereotypes and prejudices concerning this minority starting intercultural learning processes between Roma and non-Roma in Higher Education.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet, 2021 Edition: 1
Series
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar : Acta Regiae Societatis Skytteanae, ISSN 0560-2416 ; 86
Keywords
Roma, mother tongue teachers, Romani, Higher Education, Critical Intercultural Pedagogy, Critical Romani Studies, Antiziganism, Sweden, romer, modersmålslärare, romani chib, högre utbildning, kritisk interkulturell pedagogik, kritiska romska studier, antiziganism
National Category
Specific Languages Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-44486 (URN)978-952-69650-0-0 (ISBN)978-952-69130-9-4 (ISBN)978-91-89244-08-5 (ISBN)
Note

Bottniska studier: 7

Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet (ISSN 0473-8063): 80

Available from: 2021-04-19 Created: 2021-04-19 Last updated: 2022-04-08Bibliographically approved
Rodell Olgaç, C. (2020). Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna: från monokulturalitet och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa (1ed.). In: Helena Hill (Ed.), Perspektiv på interkulturalitet: (pp. 85-109). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna: från monokulturalitet och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa
2020 (Swedish)In: Perspektiv på interkulturalitet / [ed] Helena Hill, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, 1, p. 85-109Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet diskuterar och analyserar hur den svenska minoritets- och skolpolitiken påverkat de fem nationella minoriteternas skolsituation under 1900-talet fram till idag. Till detta knyts några pedagogiska tankegångar beträffande synen på undervisning, lärande och mångfald med särskilt fokus på de nationella minoriteterna, och mer specifikt romernas situation. Trots de förändringar som skett sedan erkännandet av minoriteterna år 2000 och de rättigheter som de numera formellt har, bland annat i skolan, visar kapitlet att dessa rättigheter fortfarande inte genomförs i praktiken och att okunskapen om minoriteterna fortfarande är stor. Avslutningsvis ges dock några exempel på motberättelser och hur skolan och högskolan genom en interkulturell pedagogik kan utmana de diskurser om minoriteterna som ofta lever kvar.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2020 Edition: 1
Series
Södertörn Studies in Education ; 3
Keywords
School, Education, National Self-awareness, National Minorities, Roma, Counter Narratives, Skola, pedagogik, nationell självförståelse, nationella minoriteter, romer, motberättelser
National Category
Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40089 (URN)978-91-88663-89-4 (ISBN)
Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-02-06Bibliographically approved
Rodell Olgaç, C. (2019). Roma in the Educational System of Sweden: Achievements after Year 2000 and Challenges for the Future (1ed.). In: Andrea Óhidy & Katalin R. Forray (Ed.), Lifelong learning and the Roma Minority in Western and Southern Europe: (pp. 163-182). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
Open this publication in new window or tab >>Roma in the Educational System of Sweden: Achievements after Year 2000 and Challenges for the Future
2019 (English)In: Lifelong learning and the Roma Minority in Western and Southern Europe / [ed] Andrea Óhidy & Katalin R. Forray, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2019, 1, p. 163-182Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter focuses on the Romani minority in the educational system of Sweden and on achievements after year 2000, and on challenges for the future. A brief historical background frames the discussion, including the processes of getting access to the formal educational system, followed by an overview of the socioeconomic situation of Roma, and further the recognition of Roma as a national minority in 2000 and the Strategy of Roma Inclusion 2012–2032. The second part of the chapter discusses the educational situation from year 2000 until the present, also presenting findings from a study concerning higher education and the first course for Romani mediators working in schools developed at Södertörn University. The conclusion discusses some of the achievements reached during recent years as well as challenges and priorities for the future of the Roma minority in the field of education.

Place, publisher, year, edition, pages
Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2019 Edition: 1
Keywords
Roma, National Minority, School, Mediators, Higher Education, Romer, nationell minoritet, skola, brobyggare, högre utbildning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences; Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39439 (URN)10.1108/978-1-83867-263-820191014 (DOI)9781838672645 (ISBN)9781838672638 (ISBN)
Available from: 2019-12-11 Created: 2019-12-11 Last updated: 2020-04-03Bibliographically approved
Rodell Olgac, C. & Dimiter-Taikon, A. (2016). Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hösten 2012 fick Södertörns högskola och vi författare till föreliggande studie, Christina Rodell Olgaç och Angelina DimiterTaikon, i uppdrag av Skolverket att innan årets slut utveckla och starta en tvåårig romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan, en utbildning som avslutades i juni 2015. Utbildningen kom att omfatta 15 romska brobyggare tillhörande olika romska grupper. Dessa var verksamma främst inom skolan i fyra av de fem pilotkommunerna, Luleå, Linköping, Göteborg och Helsingborg, som 2012 utsågs inom ramen för den dåvarande regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012-2032. Den femte pilotkommunen Malmö valde att inte delta i just denna utbildningssatsning. Brobyggarna anställdes av kommunerna på heltid med femtio procent av tiden avsatt för brobyggarutbildningen. Utbildningen ägde rum på Södertörns högskola under två och en halv dag i månaden under fyra terminer med 7,5 högskolepoäng per termin, sammanlagt 30 högskolepoäng, motsvarande 25 procents heltidsstudier. Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv och ur ett lärarperspektiv beskriva och analysera erfarenheter av just denna romska brobyggarutbildning med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskola. De frågor som studien främst undersöker gäller:

Vilka innehållsmässiga och pedagogiska överväganden har funnits bakom brobyggarutbildningen?

Vilka svårigheter och/eller möjligheter samt konsekvenser kan en högskoleutbildning få för en romsk brobyggare?

Vilka pedagogiska lärdomar kan vi dra av erfarenheterna från utbildningen och implikationer av dessa lärdomar?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 82
Keywords
Roma, mediators, higher education, school situation, Romer, brobyggare, högre utbildning, pedagogik, skolsituationen
National Category
Pedagogy
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29804 (URN)
Available from: 2016-04-04 Created: 2016-04-04 Last updated: 2019-02-26Bibliographically approved
Rodell Olgac, C. (2016). Snuvade på sin historia: Nationella minoriteter, lärarstudenter och smärtsamma interkulturella läroprocesser.. In: Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Rodell Olgac (Ed.), Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä (pp. 71-86). Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Snuvade på sin historia: Nationella minoriteter, lärarstudenter och smärtsamma interkulturella läroprocesser.
2016 (Swedish)In: Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä / [ed] Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Rodell Olgac, Stockholm, 2016, p. 71-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016
Keywords
Interculturality, Education, National minorities, Student teachers, Interkulturalitet, pedagogik, nationella minoriteter, lärarstudenter
National Category
Pedagogy
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30033 (URN)978-91-639-0747-0 (ISBN)
Available from: 2016-05-23 Created: 2016-05-23 Last updated: 2017-03-02Bibliographically approved
Kirsch, F.-M., León Rosales, R. & Rodell Olgac, C. (Eds.). (2016). Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 200
Keywords
Intercultural education, multicultural schools, diversity, anti-racism, Interkulturell pedagogik, mångkulturella skolor, mångfald, antirasism
National Category
Educational Sciences
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30297 (URN)978-91-639-0747-0 (ISBN)
Available from: 2016-06-12 Created: 2016-06-12 Last updated: 2022-11-03Bibliographically approved
Rodell Olgac, C. (2015). Minorías nacionales, conciencia nacional y proceso de aprendizaje intercultural entre docentes en formación en Suecia. Revista de Educación (8), 101-116
Open this publication in new window or tab >>Minorías nacionales, conciencia nacional y proceso de aprendizaje intercultural entre docentes en formación en Suecia
2015 (Spanish)In: Revista de Educación, ISSN 1853-1318, no 8, p. 101-116Article in journal (Refereed) Published
Abstract [es]

Un periodo de nacionalismo de doscientos años ha dado una imagen de Suecia como un país predominantemente homogéneo en su aspecto cultural, religioso y lingüístico. Si bien esta homogeneidad histórica se ha ido acentuando, aún persiste como un mito que puede ser de-construido. Así como otras naciones, Suecia ha tenido siempre una población diversa; desde el año 2000, Suecia ha reconocido a los samis, a los sueco-finlandeses, a los tornedalers, a los judíos y a los romaníes como las minorias oficiales del país. Este trabajo describe la manera en que un enfoque intercultural de las cinco minorías nacionales.Este trabajo describe la manera en que un enfoque intercultural de las cinco minorías nacionales, analizado en un curso de formación docente, puede desafiar los discursos hegemónicos monoculturales y monolingüísticos de la concientización nacional en la narrativa nacional que un discurso inclusivo de un credo democrático en relación a las minorías, se puede desarrollar entre los docentes.

Abstract [en]

A period of nationalism during 200 years has led to a predominant image of Sweden as a cultural, religious and linguistic homogenous country. Even though this historical homogeneity has often been emphasized, it is a myth that can be deconstructed. Like most other nations, Sweden has always had a diverse population. Since the year 2000, Sweden has recognised the Samis, Tornedalers, Swedish Finns, Roma, and Jews as official national minorities in the country. This paper discusses how an intercultural approach in a course for student teachers can challenge hegemonic monocultural and monolingual discourses of national self-awareness in the master narrative of the country, and how an inclusive discourse of a “democratic credo” in relation to the minorities, can develop among the student teachers.

Place, publisher, year, edition, pages
Mar del Plata, Argentina: Facultad de Humanidades, Universidade Nacional de Mar del Plata, 2015
Keywords
Conciencia Nacional, Minorías Nacionales, Docentes en Formacion, Pedagogía Intercultural
National Category
Pedagogy
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-28407 (URN)
Note

Revista de Educacíon, No 8 (2015). Bilingual issue published in Spanish and English. The same article can be found in English in this issue with the title:

National minorities, national self-awareness and intercultural learning processes among student teachers in Sweden. pp. 291-306.

 

Available from: 2015-09-28 Created: 2015-09-28 Last updated: 2015-09-29Bibliographically approved
Alzhanova-Ericsson, A. T. T., Demetri, M., Dimiter-Taikon, A., Dimiter-Taikon, K., Mashkova, E. P. & Rodell Olgac, C. (2014). Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 191(41(3)), 43-47
Open this publication in new window or tab >>Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland
Show others...
2014 (Swedish)In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 191, no 41(3), p. 43-47Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2014
Keywords
paper size standard A4, fraction (mathematics), mother tongue, A4 ark, SI, bråktal, modersmål
National Category
Educational Sciences
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-24608 (URN)
Available from: 2014-09-17 Created: 2014-09-17 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Rodell Olgac, C. (2014). Rätten till en dåtid, nutid och framtid för den romska minoriteten och allas vårt ansvar. In: Katrin Goldstein-Kyaga (Ed.), Möten med Dalai lama: Reflektioner om fred, medkänsla och interkulturell dialog (pp. 192-207). Stockholm: Dialogos Förlag
Open this publication in new window or tab >>Rätten till en dåtid, nutid och framtid för den romska minoriteten och allas vårt ansvar
2014 (Swedish)In: Möten med Dalai lama: Reflektioner om fred, medkänsla och interkulturell dialog / [ed] Katrin Goldstein-Kyaga, Stockholm: Dialogos Förlag, 2014, p. 192-207Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Med utgångspunkt i Dalai lamas ord om att vi alla är förpliktigade att handla när orättvisa råder diskuteras den romska minoritetens rätt till en dåtid, nutid och framtid.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dialogos Förlag, 2014
Keywords
Roma, minority, decolonising, Human Rights, cultural heritage, Romer, minoritet, dekolonialisering, mänskliga rättigheter, kulturarv
National Category
Pedagogy
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-24056 (URN)978-91-7504-266-4 (ISBN)
Available from: 2014-06-11 Created: 2014-06-11 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Rodell Olgac, C. (2013). "Hela det romska Europa finns i Sverige, en möjlighet som vi nu försöker använda oss av": En studie om Språkrådets språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete i romani chib 2007-2012. Slutrapport februari 2013. Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>"Hela det romska Europa finns i Sverige, en möjlighet som vi nu försöker använda oss av": En studie om Språkrådets språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete i romani chib 2007-2012. Slutrapport februari 2013
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten redovisas ett uppdrag angående språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete i det nationella minoritetsspråket romani chib för Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Här undersöks Språkrådets arbete med att sprida kunskap och goda exempel på språkvårdande insatser och revitaliseringsinsatser för romani chib bland romer dels genom det språkvårdsinsatser som skett av de två romska språkvårdarna på Språkrådet mellan juni 2007- juni 2012, dels genom de 14 romska projekt som beviljats medel genom statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken åren 2010-2011. Särskilt fokus har i rapporten lagts på goda exempel och revitaliseringsinsatser inom ramen för dessa projekt. Studien bygger på intervjuer med språkvårdarna och med främst ansvariga i projekten samt dokumentstudier.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2013. p. 28
Keywords
Romani, Revitalisation, Roma, Projects, The Swedish Language Council, romani chib, revitalisering, minoritetsspråk, projekt, Språkrådet
National Category
Specific Languages
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26060 (URN)
Available from: 2015-01-29 Created: 2015-01-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications