sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Edberg, Karin
Publications (5 of 5) Show all publications
Edberg, K. (2018). Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland
2018 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
A Changing Energy Landscape : Framing Controversial Siting on Northern Gotland
Abstract [sv]

Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. Lokaliseringen av de fysiska strukturer som genererar och distribuerar energi innebär en högst praktisk påverkan i den fysiska omgivningen liksom i det sociala landskapet innan, under och efter en etablering, vilket gör det relevant att undersöka hur nya lokaliseringar av energiinfrastruktur tas emot. Det övergripande syftet med den här avhandlingen i sociologi är därför att bidra till en ökad förståelse av lokal hantering av globala energidilemman.

I avhandlingen analyseras lokaliseringar av kontroversiella energiprojekt, eller mer specifikt hur två sådana fall förstås och tolkas av berörda aktörer. Det görs genom ett teoretiskt ramverk baserat på inramningsteori (frame analysis) och sociala praktiker. Studien erbjuder en sociologiskt grundad förståelse av plats och förståelsens betydelse för inställningen till lokaliseringar av energiinfrastruktur.

Avhandlingens empiriska fall utgörs av lokaliseringen av logistiskt arbete kring byggandet av en storskalig naturgasledning och av en planerad men inte realiserad etablering av en vindkraftspark till nordöstra Gotland. Dessa studeras genom intervjuer, observationer och textanalyser.

Studien visar hur olika aktörer kombinerar och väger olika aspekter mot varandra i sina inramningskonstruktioner. Resultaten visar att även komponenter bortom det lokala ingår i inramningarna och att de inkluderar relationer mellan olika aktörer liksom förändring över tid. Denna förståelse presenteras genom en analys av fyra centrala aspekter – platsrelaterade, platsöverskridande, position och process – vilka tillsammans fångar den multidimensionalitet och komplexitet som kännetecknar kontroversiella lokaliseringar. Ett resultat är att den mest framgångsrika inramningsstrategin visade sig vara att särkoppla olika aspekter, det vill säga att uppmärksamma flera olika aspekter men på olika sätt hålla dem isär. 

En av studiens styrkor är att den inkluderar såväl strategiska inramningar som görs av olika aktörer i syfte att exempelvis få en lokalisering till stånd eller förhindra densamma, som inramningar som görs av dem som inte tar aktiv del i den formella lokaliseringsprocessen. Det ger en komplex bild som sträcker sig bortom policynivån och som visar att det inte finns en enstämmig förståelse i ”lokalsamhället”. Avhandlingen bidrar därmed till att bredda förståelsen av inramningar av kontroversiella lokaliseringar.

Abstract [en]

New energy sources emerge and others are phased out. At the same time global energy demand remains. The siting of the physical structures that generate and distribute energy has an impact in the physical environment as well as in the social landscape before, during and after completion of such projects. It is relevant to investigate how the siting of new energy infrastructures is received. The overall aim of this PhD thesis in sociology is to contribute to an increased understanding of local handling of global energy dilemmas.

In the thesis, controversial energy infrastructural siting is analysed. More specifically, how two such cases are understood and interpreted by different actors. The analysis is carried out through a theoretical framework based on frame analysis and social practice-theory. The study offers a sociologically based understanding of place and shows the importance of this understanding for attitudes towards the siting of energy infrastructures.

The study includes two empirical cases from north-eastern Gotland, Sweden: The logistical work around the construction of a large-scale natural gas pipeline, and a planned, but never realized, siting of a wind power facility. The study was carried out through interviews, observations and text analysis.

How do different actors combine and weigh different aspects against each other in their constructed frame? The results show that aspects beyond the local area are included in the frames and that they include relationships between different actors as well as change over time. The understanding is presented through an analysis of four aspects: place-related, transcending place, position and process. Together they capture the multi-dimensionality and complexity that characterize the siting of controversial facilities. The most successful framing strategy was “decoupling”, highlighting several different aspects, but keeping them separate.

One of the strengths of the study is the inclusion of both strategic framings and framings made by those who are not an active part of the formal process. This offers a complex picture going beyond the policy level and shows that there is no single understanding within the “local community”. The thesis thus contributes to an extended understanding of how controversial facility siting is framed.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 377
Series
Södertörn Doctoral Dissertations, ISSN 1652-7399 ; 152
Keywords
Energy infrastructure, natural gas, wind power, framing, social practice, facility siting, place, trust, risk, energy transition, climate change, environment, national security, Gotland, Energiinfrastruktur, naturgas, vindkraft, inramningar, sociala praktiker, lokaliseringar, plats, tillit, risk, energiomställning, klimat, miljö, säkerhetspolitik, Gotland.
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34690 (URN)978-91-88663-37-5 (ISBN)978-91-88663-38-2 (ISBN)
Public defence
2018-03-28, MB503, Alfred Nobels Allé 7, Huddinge, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2018-03-07 Created: 2018-02-28 Last updated: 2018-03-09Bibliographically approved
Edberg, K., Fransson, A.-L. & Elander, I. (2017). Island and the Pipeline: Gotland Facing the Geopolitical Power of Nord Stream. Örebro
Open this publication in new window or tab >>Island and the Pipeline: Gotland Facing the Geopolitical Power of Nord Stream
2017 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In 2005, the Nord Stream Consortium launched a pipeline project with the intention to bring Russian natural gas to Germany across the Baltic Sea. Although this raised crucial issues of Russia-EU-Sweden relations on security, energy and the environment the focus of this report is on the Gotland local government response to the Nord Stream approach, thus illustrating the need for a transversal human geography-political studies perspective. Situated in the heart of the Baltic Sea, and in line with the established Swedish governmental "remiss" procedure of commission and referral for consideration the Gotland authority was requested by the Swedish Government to make a statement about the pipeline. How-ever, before the government was even asked for permission the Nord Stream Consortium with Russian Gazprom as the major shareholder turned to the Gotland authority with an offer they after some conflict-ridden twists and turns, manifested in three policy lines as described in the report, decided not to refuse. A narrative inspired analytical ap-proach is applied to dissect the more or less contradictory standpoints and legitimating arguments posed by the actors in the political process preceding the local authority decision to accept the Nord Stream offer, i.e. the local scale actors were provoked to take a stand on a big issue raised by a huge multinational company. By in detail examining the local political repercussions of the energy project the case study contributes to a trans-disciplinary understanding of multi-scalar/multi-level govern-ance. In an epilogue the report also highlights the sudden turnaround of the local narrative in autumn 2016 when Gotland Regional Authority was on the brink of making a deal with Nord Stream II. The turnaround flashlights the geopolitical position of the island in the crossfire of inter-ests concerning the Baltic Sea Region.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2017. p. 61
Series
Örebro Universitet, Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie, ISSN 1653-1531 ; 71
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32249 (URN)978-91-87789-13-7 (ISBN)
Available from: 2017-03-14 Created: 2017-03-14 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Edberg, K. (2016). Från motsatsförhållande till symbios?: Miljöpolitik och välfärd i ekonomiska upp- och nedgångar. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (6), 7-37
Open this publication in new window or tab >>Från motsatsförhållande till symbios?: Miljöpolitik och välfärd i ekonomiska upp- och nedgångar
2016 (Swedish)In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 6, p. 7-37Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Globala utmaningar som klimatförändringar, transnationella kapitalrörelser och politiskt gränsöverskridande samarbete har satt den nationella välfärdsstaten på prov under de senaste decennierna. Två större finansiella kriser har också de påverkat politikens utformning. Under samma tid har begreppen hållbar utveckling och ekologisk modernisering bidragit med ståndpunkten att tillväxt och miljömedvetenhet kan gå hand i hand. Utifrån den kontexten diskuterar Karin Edberg i sin artikel huruvida miljöpolitiken kan sägas vara en del av den nutida svenska välfärdsstaten. Till grund för sitt resonemang använder sig Edberg av de årliga regeringsförklaringar som ges av statsministern i samband med riksdagens öppnande. Detta innebär att artikelns resultat inte speglar politisk praktik utan snarare vilka frågor som anses vara i den politiska hetluften och hur de artikuleras. Edberg visar hur miljöfrågan pendlat mellan att utgöra en avideologiserad och normaliserad del av det politiska landskapet, och en politisk vattendelare. I dag är idén om hållbar utveckling kittet som binder samman miljöpolitiken med välfärdsstaten – åtminstone på en retorisk nivå – och som gör miljö till en konsensusfråga

Keywords
välfärdsstat; miljöpolitik; ekonomisk tillväxt; ekonomisk kris; hållbar utveckling; ekologisk modernisering
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32248 (URN)10.13068/2000-6217.6.1 (DOI)
Available from: 2017-03-14 Created: 2017-03-14 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Edberg, K. & Tarasova, E. (2016). Phasing out or phasing in: Framing the role of nuclear power in the Swedish energy transition. Energy Research & Social Science, 13, 170-179
Open this publication in new window or tab >>Phasing out or phasing in: Framing the role of nuclear power in the Swedish energy transition
2016 (English)In: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 13, p. 170-179Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines how members of the Swedish Parliament framed nuclear energy in the 2010 debate on the future of nuclear power in Sweden in order to understand how politicians construct and contextualize their views on the role of nuclear energy in energy transitions. Our findings suggest that four themes could be identified in the debate and that these were formative for politicians in framing nuclear energy. Even though all political actors anticipate an energy transition towards a more sustainable system, different paths to advancing in this process were brought up in the debate, both with and without prolongation of the nuclear energy program. Our analysis suggests that framings of nuclear energy are closely related to the political ideologies of the parties in the Parliament because the two framings of nuclear energy correspond with the division of the Swedish Parliament into two political blocs. However, views on nuclear energy are not inherent to political ideologies but are constructed. This article thus integrates the politics of nuclear energy within the research on energy transitions.

Keywords
Nuclear energy policy; Energy transitions; Political ideologies; Sustainable development; Sweden
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29563 (URN)10.1016/j.erss.2015.12.008 (DOI)000379433700016 ()2-s2.0-84957434303 (Scopus ID)
Available from: 2016-02-19 Created: 2016-02-19 Last updated: 2018-04-05Bibliographically approved
Tarasova, E. & Edberg, K. (2014). Large-scale energy projects: Geopolitics, legitimization and emotions. Baltic Worlds, online(June 27)
Open this publication in new window or tab >>Large-scale energy projects: Geopolitics, legitimization and emotions
2014 (English)In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, Vol. online, no June 27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
Large-scale projects, energy
National Category
Political Science Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25589 (URN)
Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-19 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications